Řešení problému CZT – teplo

21 března, 2018 Energetika0
Řešení problému CZT – teploKomise majetková na svém zasedání 16.1.2018 vzala na vědomí další postup v Centrální zásobování teplem (CZT) Tišnov. Strategický výbor 31.1.2018 doporučil jako další postup variantu č.3 z dokumentu Zpráva o naplňování územní energetické koncepce.

Tato varianta směřuje k vyhlášení záměrů na pronájem blokových a domovních kotelen v současné době napojených na CZT a prodej zbytkové technologie ve vlastnictví města v souladu s variantou č.3. Jejím cílem je ujednotit celý systém CZT pod jednoho vlastníka (pouze technologie) a tím výrazně zjednodušit rozhodovací procesy, které se negativně promítají i do tvorby ceny tepla. Dojde ke zrušení stávající smlouvy z roku 2002 včetně 7 dodatků a vytvoření nových smluv odpovídající aktuální situaci. Město bude vyvázáno z případných rizik potažmo i občané. Zároveň by mělo být podepsáno Memorandum ve kterém budou naformulovány dohody, které primárně nepatří do předchozích smluv, ale město je chce mít ošetřeno smluvním vztahem (garantovaná ceny na tři roky – za jasně daných parametrů např. 592,- Kč v roce 2018 a poté pokles pokud stoupne odběr či klesne cena plynu , připojení na náklady Tepla T: CSS, nová školka, Komfort IV, přístavky na Marie Pavlíkové atd.)

Základní parametry Nájemní smlouvy budou následující:

 • doba nájmu – 15 až 20 let
 • odpisy technické 30 let, strojní 15 let, technologie měření a komunikace 10 let
 • V případě výpovědi smluv pronajímatelem (porušuje hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, ztratí způsobilost k naplňování účelu nájmu, převede na třetí osobu či zatíží svá vlastnická či jiná práva k systému CZT, opakovaně porušuje svoji povinnost dodávat teplo pronajímateli, stanoví ceny tepla v rozporu s právními předpisy, neprovádí řádně a včas potřebné opravy a údržbu nemovitostí, atd. viz ERÚ) následuje:
  • předkupní právo města (nikoliv povinnost; povinností odkupu zbavujeme firmu podnikatelského rizika) na celý systém CZT
 • opakovatelná sankce (citelná, ne však likvidační) v řádech stovek tisíc Kč NEBO smluvní pokuta ve výši nějakého procenta z majetku či závazku, která bude dostatečně vysoká pro sjednání nápravy
 • Každý rok
  • městu předkládat kalkulaci ceny tepla pro daný rok a cenový výhled na následující dva roky
  • předat městu aktuální přehled svého majetku zahrnutého v systému CZT s uvedením jeho ceny pořizovací a ceny po odečtení daňových odpisů (aktuální kupní cena)
  • předat městu aktuální odpisový plán a plán investic v časovém horizontu pěti let,
  • předložit městu k odsouhlasení plán oprav a údržby pronajatých nemovitostí
  • předat městu aktuální seznam odběratelů tepla ze systému CZT

V neposlední řadě je dnes v celém procesu CZT důležitý Energetický regulační úřad (ERÚ) – nejsilnější autorita, která od roku 2002 významně posílila své pravomoci vůči provozovatelům CZT, kdy plní roli garanta pro CZT a jeho odběratele.

Materiál je nyní připravován k projednání do zastupitelstva města Tišnova…

Martin Sebera

 • v přílohách najdete obě prezentace ze setkání s občany předsedy SVJ, z listopadu 2017 a března 2018
 • Modelový příklad výstavby domovní kotelny se dvěma kotli
 • Modelový výpočet nákladů na výstavbu lokální kotelny – editovatelný soubor v Excelu