Volební program

A. Správa města a majetek

 1. Stojíme o váš názor – garantujeme otevřenou, vstřícnou a nezávislou radnici
 2. Podpoříme zejména mladé rodiny výstavbou nových bytů dle bytové koncepce města
 3. Budeme pokračovat v rekonstrukci náměstí a hotelu Květnice
 4. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor
 5. Maximálně podpoříme opravy ulic (silnic, chodníků, veřejného osvětlení) tam, kde jsou dožité rozvody vodovodu a kanalizace (např. Husova, Jungmannova, Halouzkova, Hynka Bíma)
 6. Chceme zvýšit komfort parkování v centru – zadáme studii a podpoříme vybudování parkovacího domu
 7. Vylepšíme letní kino o nové toalety, lezeckou stěnu a prvky pro děti
 8. Projekčně připravíme rekonstrukci sociálních zařízení Centra sociálních služeb

B. Životní prostředí

 1. Zavedeme dotační titul na podporu energetických úspor v domech, zachytávání a využívání dešťové vody
 2. Podpoříme jednoduchá a účinná opatření reagující na změnu klimatu (např. vícedruhový les, tůně, mokřady, stromořadí, zelené střechy, využívání šedé vody, ozelenění stěn i střech a hospodaření se srážkovou vodou)
 3. Provedeme energeticky úsporná opatření na veřejných budovách (fotovoltaiky, komunitní energetika)
 4. Jsme pro rozkvetlý Tišnov, trvalkové záhony a kvalitní péči o veřejnou zeleň
 5. Ve spolupráci se školkami a školami zlepšíme osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadu
 6. Budeme motivovat občany, spolky a neziskové organizace k efektivnímu třídění odpadu s minimálním dopadem na životní prostředí
 7. Podpoříme projekt odkanalizování místních částí (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)
 8. Zachycením dešťové vody v suchém poldru u nového hřbitova odlehčíme kanalizační síti a čističce odpadních vod.

C. Život v Tišnově (spolky, školství, kultura, sport, volný čas, senioři, zdravotnictví, podnikání)

 1. Budeme aktivně spolupracovat s místními spolky na tom, aby život v Tišnově byl bohatý, pestrý a krásný
 2. Chceme kvalitní školy a školky s dostatečným počtem míst (MŠ Hony, svazková škola v Předklášteří)
 3. Zdraví je nejcennější – vytvoříme pobídky pro vznik chybějících ordinací (pediatři, zubaři, oční atd.)
 4. Vážíme si seniorů – podporujeme Seniortaxi, setkávání seniorů a dotační titul na podporu jejich aktivit
 5. Poradíme občanům a neziskovým organizacím s energiemi – zřídíme konzultační středisko
 6. Budeme nadále udržovat a rozšiřovat veřejná sportoviště, dětská hřiště (workoutové a dětské hřiště na Ostrovci)
 7. I nadále budeme s krajem jednat o regulaci nákladní dopravy v centru města
 8. Podpoříme nabídku Tišnovských trhů a místní produkci
 9. Stávajících podnikatelů si vážíme, mají naši podporu a novým začínajícím nabízíme pomoc v rámci projektu „Podnikni to!“
 10. Jsme pro ještě větší finanční podporu kultury a sportu – provozovatelům areálů pomůžeme zvládnout energetickou krizi
 11. Budeme pokračovat v podpoře cyklodopravy – více stojanů na kola, cyklopruhy v nově rekonstruovaných ulicích, větší podpora bezpečné cesty do práce a školy
 12. Chceme čistý a bezpečný Tišnov (prevence kriminality, socio-patologických jevů a práce s bezdomovci)
 13. Najdeme vhodnou lokalitu pro vybudování skateparku a parkourového hřiště
 14. Zadáme studii pro dobudování zázemí u sportovní haly SSK
 15. Podpoříme další rozvoj a zlepšení komfortu sportovního areálu Ostrovec
 16. Pokusíme se vyřešit zpřístupnění věže kostela pro veřejnost
 17. Zřídíme otužovací místo ke koupání ve Svratce
 18. Necháme nainstalovat mlžítka do Parku pod kostelem

D. Zdravé a moderní město:

 1. Podpoříme smysluplné moderní technologie: elektronicky dostupné informace z úřadu (web a facebook), mobilní rozhlas, online rezervační systém agend městského úřadu; dostupný internet na veřejných místech; úsporná a inteligentní osvětlení
 2. Zavedeme možnost elektronické žádosti o městské dotace
 3. Podpoříme vysokorychlostní internet jako základní podmínku pro chytré, zdravé, hrdé a fungující město
 4. Jsme pro rozvoj moderní infrastruktury (nabíječky pro mobily, elektrokola a elektromobily na vhodných místech)
 5. Spustíme interaktivní územní plán
 6. Vytvoříme podmínky pro lepší energetickou soběstačnost na městských budovách (fotovoltaika, tepelná čerpadla místo plynových kotelen)