MOST + 100 dní na radnici

18 února, 2015 MOST, Radnice0

Od ustanovujícího zasedání nového zastupitelstva, vzešlého v říjnových komunálních volbách, uběhlo ve středu 18. 2. 2015 sto dní, což je velmi často používané klišé, které vyzývá k hájení a k případnému prvnímu hodnocení až po uplynutí této doby. Asi není na škodu krátce připomenout historický původ vzniku tohoto fenoménu:

Když byl Napoleon v roce 1814 po tragickém neúspěchu v Rusku zatlačen koaličními armádami až k Paříži, zbavili ho sami jeho maršálové velení. Byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba, odkud po necelém roce uprchl a zmocnil se znovu vlády. Jeho druhé císařství nevydrželo více než 100 dní. Poté následovalo známé Waterloo.

Tento historický fakt později v době hospodářské krize využil americký prezident Franklin D. Roosevelt a požádal Kongres, aby během následujících sto dní přijal zákony a regule, jimiž se měla země dostat z krize. A skutečně – již pět dní po prezidentově inauguraci pracoval Kongres nepřetržitě sto dní. Pochopitelně za aktivní spolupráce všech vládních činitelů včetně prezidenta. Měli tedy sto dní klidu na práci a poté se začalo hodnotit.

Zdroj: http://neviditelnypes.lidovky.cz/politika-jak-to-bylo-v-historii-s-temi-100-dny-hajeni-fw0-/p_politika.aspx?c=A100715_220219_p_politika_wag

A proto dovolte přinést souhrnnou informací z prvních sto dnů…


Rada města Tišnova pracuje od listopadu 2014 ve složení

starosta města – Bc. Jiří Dospíšil (MOST)
– rozpočet a strategické plánování,
– finance a hospodaření,
– lidské zdroje a interní audit,
– komunikace a vnější vztahy.

1. místostarosta města – Ing. Václav Šikula (ANO)
– veřejný pořádek a bezpečnost,
– doprava,
– komunální služby,
– životní prostředí,
– bytové hospodářství.

místostarosta města – Ing. Tomáš Komprs (TOP09)
– kultura,
– sociální věci a zdravotnictví,
– energetika,
– podnikání a zaměstnanost,
– cestovní ruch a zahraniční styky.

místostarosta města – Ing. Karel Souček (ODS)
– investice města,
– územní plánování a rozvoj města,
– pozemky a nebytové hospodářství.

člen Rady města – Mgr. Martin Sebera, PhD. (MOST)
– školství a rodinná politika,
– sport, mládež a volnočasové aktivity.


Hned po zvolení Rady bylo nutné zvládnout 3 základní úkoly:

 1. seznámit se s problematikou chodu úřadu a jednotlivých resortů
 2. navázat a dokončovat rozjednané a rozpracované úkoly, projekty, plány a záměry
 3. zahájit práci na dalších záměrech a projektech (včetně běžné agendy), které si chod města vyžaduje

Jako podklad a pomyslný jízdní řád, nebo chcete-li seznam předem daných úkolů, slouží programové prohlášení koalice na volební období 2014-2018. Zde jsou stanoveny priority v jednotlivých oblastech, které Rada města hodlá splnit. Neznamená to však, že pokud se objeví jiná akce, která není v prohlášení obsažena, že nebude řešena. Již nyní po 3 měsících lze konstatovat, že takových úkolů nebude málo. Aktuální situace plnění programového prohlášení koalice přináší infografika. Každý bod programového prohlášení má svého garanta a jednotlivé barvy signalizují stav plnění

 • Červená = zatím neřešeno
 • Oranžová = práce probíhá, jednání začala, bod je rozpracován, ale nedokončen.
 • Zelená = splněno.

Stav plnění programového prohlášení koalice k 1. 2. 2015

Oblast  neřešeno  rozpracováno  splněno
Správa města a řešení potřeb občanů 3 9 3
Hospodaření s majetkem města 2 10 0
Územní plán a rozvoj města 2 3 0
Doprava 6 5 0
Životní prostředí 4 3 2
Rodina a školství 5 4 0
Sport a volný čas 3 7 0
Kultura 2 6 0
Zdravotnictví, sociální služby, senioři 3 5 0
Bezpečnost, veřejný pořádek 4 2 0
Podpora podnikání a zaměstnanosti 3 2 0
Cestovní ruch a zahraniční styky 3 2 1

 


 

A jak Rada města postupuje při své běžné práci? Hned po ustanovujícím zasedání zastupitelstva byly provedeny následující kroky

 • rozdělily se kompetence mezi jednotlivé členy Rady.
 • občané Tišnova byli vyzváni k práci v komisích a výborech jakožto poradních orgánech rady.

Zasedání Rady jsou neveřejná, ale může zde být pozván jako host jakákoliv osoba, která pomůže při řešení, vysvětlení či popisu projednávaného bodu. Materiály jsou předkládány jednotlivými členy Rady a probíhá diskuse a poté hlasování.

Odkazy a materiály na činnost Rady, výborů a komisí

Zástupci spolku MOST ve výborech a komisích města

 • seznam výborů
  • Výbor pro strategické plánování a rozvoj města
   • Bc. Jiří Dospíšil
   • Zdeněk Kunický
   • MUDr. Veronika Pozděnová
   • Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
  • Výbor finanční
   • Martin Klouda
  • Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb
   • Ludmila Cvrkalová
 • seznam komisí
  • Komise pro komunikaci a média
   • Mgr. Pavla Hanusová
  • Komise životního prostředí
   • Ing. Libuše Čermáková
   • Ing. Václav Drhlík
  • Komise majetková
   • Aleš Navrátil
  • Komise sportovní
   • Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
   • Zdeněk Kunický

Jako důležitou podpůrnou aktivitou bylo zavedení úředních hodin starosty a místostarostů společně s možností online rezervace jednotlivých termínů. Za ty měsíce využilo těchto termínu na 40 občanů, kteří přicházejí s různými podněty, informacemi a žádostmi.


Z činnosti Rady za období listopad 2014 – leden 2015 vybíráme

 • Informace
  • Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2014
  • Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova
  • Zpráva o školství za šk. rok 2013/2014
  • Zřízení komisí Rady města Tišnova
  • Pravidla pro stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací
 • Zrušení
  • zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku “Rozšíření informačního systému GINIS města Tišnova”
  • veřejné zakázky malého rozsahu Tišnov – sanace skalní stěny Pod Květnicí
  • veřejné zakázky Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova – Projekt IV Revitalizace DDM Tišnov
 • Uzavření
  • příkazních smluv na výkon technického dozoru investora na akci Zateplení veřejných budov v majetku města Tišnova
  • smlouvy o dílo „Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech“
 • Žádosti
  • o dotaci na MF ČR “Zkapacitnění ZŠ Tišnov, náměstí 28. října 1708”
  • o dotaci na MŠMT ČR “Rekonstrukce hřiště ZŠ Smíškova”

Organizační změny

 • zrušení Odboru správy majetku a investic (se záměrem jeho rozdělení z důvodu lepší efektivity práce odboru)
 • zřízení Odboru investic a projektové podpory a Odboru správy majetku a komunálních služeb

Personální změny:

 • vedoucí Odboru kancelář starosty a tajemníka – Mgr. Roman Skřepek
 • vedoucí Odboru správních a vnitřních věcí – Ing. Dagmar Dvořáková
 • vedoucí Odboru investic a projektové podpory – Ing. Eva Jelínková
 • vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb – Ing. Václav Drhlík

Výběrová řízení na pozici:

 • právník/právnička města
 • projektový manažer
 • ředitel MěKS

Rada města připravila ke schválení do zastupitelstva města tyto body:

 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Komplexní zateplení objektu Polikliniky Tišnov“
 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Zateplení Základní umělecké školy Tišnov“
 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Zateplení Městského kulturního střediska Tišnov“
 • schválit uzavření kupní smlouvy „Vybavení učeben ZŠ Smíškova v Tišnově  Část A – Nábytek“
 • schválit uzavření kupní smlouvy „Vybavení učeben ZŠ Smíškova v Tišnově ČÁST B: IT zařízení a multimediální technika“
 • schválit uzavření kupní smlouvy „Vybavení učeben ZŠ Smíškova v Tišnově ČÁST C: školní pomůcky“
 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Modernizace dopravního terminálu Tišnov“
 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Stavba parkoviště v ulici Na Loukách“,
 • zrušit Městskou knihovnu Tišnov, organizační složku města Tišnova, s účinností k 31.12.2014 a doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace města Tišnova Městské kulturní středisko
 • schválit obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 7/2014, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Tišnovem
 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Modernizace sběrného dvora“
 • schválit uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Výstavba kompostárny“

Vážení tišnováci,
skončilo nám prvních 100 dní práce ve vedení našeho města, můžete začít pomalu hodnotit. A my pokračujeme v práci…

Martin Sebera

PS: Příští informativní článek se zaměří na činnost Zastupitelstva města v období listopad 2014 – únor 2015.