Zpracovali jsme zadání studie dopadů klimatických změn na město Tišnov

14 března, 2020 Koncepce, MOST0

Aktualizováno 30. 9. 2020:

Ve středu 30. září 2020 byla podepsána smlouva o dílo nazvaná „Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření“. Zpracovatelem studie je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity společně s Nadací Partnerství. Zpráva zde


Problematika dopadů klimatických změn je jednoznačně jednou z nejaktuálnějších výzev společnosti. Uvědomuje si to i v našem spolku MOST a proto jsme napnuli síly k nadefinování zadání budoucí studie. Téma jsem uchopili jednak jako odbornou rešerši této problematiky s přihlédnutím k osobní angažovanosti členů spolku o tuto celospolečenskou problematiku.

Kromě obecného zadání pro budoucího zpracovatele jsme si též řekli, jaká konkrétní opatření očekáváme v jednotlivých skupinách: 

  • zelená (např. výsadba a péče o městskou zeleň a zelené plochy, izolační zeleň od komunikací, zelené střechy či fasády na prověřených nemovitostech apod.),
  • modrá (např. retence vody v krajině a ve městě, vytváření a revitalizace vodních ploch, Zadržování a opětovné využití dešťové vody apod.) a
  • šedá (technická – např. energeticky úsporné a inteligentní budovy, využívání obnovitelných zdrojů energie, stínící technika, využití šedé odpadní vody) 

Předmět : Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov

Specifický cíl: Specifickými cíli adaptace jsou: snižování negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova (opatření, zvyšující podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability, budování zelených střech a zelených fasád), snižování dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha (opatření vodního hospodářství, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody), snižování energetické náročnosti Tišnova a podpora adaptace budov (využití technických prvků, solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov a jiná technologická opatření), zlepšení připravenosti Tišnova v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení, opatření edukativního rázu.

Vize: Zvýšit dlouhodobou odolnost a snížit zranitelnost města Tišnova vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci s šedými – technickými – a měkkými opatřeními) a tím zabezpečit kvalitu života obyvatel.