„Semafor“ programového prohlášení k 1. 7. 2018

1 července, 2018 MOST0

Přinášíme souhrnnou informací o stavu realizace programové prohlášení koalice na volební období 2014-2018 pomocí infografiky. Každý bod programového prohlášení má svého garanta a jednotlivé barvy signalizují stav plnění. Po rozkliknutí oblastí naleznete detailní popis plnění…

  • Červená = zatím neřešeno
  • Oranžová = práce probíhá, jednání začala, bod je rozpracován, ale nedokončen.
  • Zelená = splněno.

Stav plnění programového prohlášení koalice k 1. 7. 2018

Semafor programového prohlášení - souhrn

Oblastneřešenorozpracovánosplněno
Správa města a řešení potřeb občanů0213
Hospodaření s majetkem města048
Územní plán a rozvoj města023
Doprava037
Životní prostředí027
Rodina a školství009
Sport a volný čas0010
Kultura062
Zdravotnictví, sociální služby, senioři053
Bezpečnost, veřejný pořádek006
Podpora podnikání a zaměstnanosti023
Cestovní ruch a zahraniční styky024

Semafor programového prohlášení - podrobný

  
OBLASTgarant
  Správa města a řešení potřeb občanů
 1. Otevřeme radnici občanům
       * zavedeme úřední hodiny starosty a místostarostů,Dospíšil
       * zavedeme on-line diskuzi (chat) občanů s vedením města,Dospíšil
       * budeme realizovat pravidelné ankety na aktuální témata.Dospíšil
 2. Odpolitizujeme radnici
       * členství v komisích a výborech města nabídneme odborníkům a zájemcům, ne pouze „straníkům“,Dospíšil
       * jsme pro vytvoření široké koalice v rámci zastupitelstva,Dospíšil
       * zlepšíme komunikaci a informovanost prostřednictvím médií města a zajistíme jejich nezávislost (zavedení pravidel pro zveřejňování příspěvků, redakční rady složené z odborníků, zřízení funkce tiskového mluvčího).Dospíšil
 3. Budeme prosazovat aktivní spolupráci obcí v regionu Tišnovsko.Šikula, Dospíšil
 4. Budeme mnohem aktivněji komunikovat s neziskovými organizacemi a řešit jejich problémy, neboť si jejich činnosti velmi vážíme (uspořádání „kulatých stolů“, návštěvy v jejich sídle).Dospíšil
 5. Vytvoříme dlouhodobý strategický plán města Tišnova, nejen do roku 2015.Dospíšil, Souček
 6. Nejméně jednou ročně uskutečníme výjezdní zasedání Rady města v každé okrajové části města (Hájek-Hajánky, Jamné, Pejškov).Dospíšil, Šikula
 7. Vytvoříme prostředí pro efektivnější a pružnější práci úředníků.Dospíšil
 8. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací (náplň dotační kanceláře, kancelář zčásti placena z vlastních aktivit, z projektů).Dospíšil
 9. Budeme usilovat o maximální transparentnost výběrových řízení.Dospíšil, Souček
 10. Budeme dbát na efektivnost nákupů materiálu a vybavení pro městský úřad a organizace zřizované městem.Dospíšil, Šikula
 11. Umožníme občanům bezhotovostní platby na městském úřadu.Dospíšil, Šikula
Hospodaření s majetkem města
 1. Budeme dbát o dlouhodobou stabilitu městského rozpočtu, zabráníme neopodstatněnému zadlužování města.Dospíšil, Souček
 2. Uzavírané smlouvy města zveřejníme v souladu s platnou legislativou na webových stránkách.Dospíšil
 3. Zřídíme v rámci MěÚ „dotační kancelář“ jako specializovaný útvar pro čerpání dotací EU v programovacím období 2014-2020.Dospíšil
 4. Budeme účelně využívat veškeré finanční zdroje (dotační tituly, strukturální fondy EU...).Dospíšil, Souček
 5. Budeme řešit problém centrálního zásobování teplem.Sebera
 6. Budeme se snažit, aby majetek města byl účelně a hospodárně využíván.Dospíšil, Souček
 7. Budeme hledat uplatnění pro prostory budovy ZŠ Riegrova.Souček, Sebera
 8. Zasadíme se o rekonstrukci dosud zanedbané budovy Polikliniky (nejen výměna oken a zateplení budovy, ale především změna interiéru a zvýšení komfortu z pohledu pacienta).Souček
 9. Podpoříme projekt dostavby kanalizace v lokalitě Za Mlýnem.Dospíšil, Souček, Šikula
 10. Provedeme rekonstrukci sítě veřejného osvětlení s využitím moderních úsporných technologií.Šikula
 11. Dovedeme do konečné realizace projekt smuteční síně v prostoru nového hřbitova.Souček, Šikula
 12. Budeme nekompromisně postupovat proti neplatičům nájemného v městských bytech.Dospíšil
Územní plán a rozvoj města
 1. Prosadíme schválení nového územního plánu vstřícného k občanům i k osobnímu vlastnictví.Souček
 2. Budeme podporovat revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů, vč. změny systému parkování.Šikula
 3. Podpoříme projekt účelného využití areálu Českých drah na Ostrovci.Souček, Šikula
 4. Zpracujeme studii pro rozvoj občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou.Souček, Šikula
 5. Dovybavíme sídliště potřebnou občanskou vybaveností.Šikula
Doprava
 1. Vybudujeme nová parkovací místa ve vhodných lokalitách: ulice Dvořáčkova, Osvobození, Dřínová, Halasova, Horova.Šikula, Souček
 2. Provedeme opravy komunikací v majetku města v nevyhovujícím stavu: ulice Dobrovského, Osvobození, Dřínová, Horova, lokalita Za Mlýnem.Šikula, Souček
 3. Aktivně podpoříme opravy komunikací ve vlastnictví kraje: ulice Brněnská, Riegrova, Černohorská, Jungmannova, Klášterská.Šikula
 4. Podpoříme budování cyklostezek a jejich značeníSouček, Dospíšil
       * ke koupališti, vyznačení jízdních pruhů pro cyklisty v centru města a ostatních komunikacích na základě projekční přípravy,Souček, Dospíšil
       * navázání na ulici Brněnskou.Souček, Dospíšil
 5. Zasadíme se o bezbariérovost a bezpečnost města
       * chodníky, objekty občanské vybavenosti, železniční stanice Tišnov, pošta,Šikula
       * navrhneme řešení přechodu na ul. Dvořákova (křížení s ulicemi Chodníček a Kvapilova) vhodnými technickými opatřeními zajišťujícími větší bezpečnost přecházejících chodců, zejména dětí.Šikula
 6. Dokončíme projekt parkoviště u nádraží.Souček, Šikula
 7. Zpracujeme studii využití místní dopravy po městě (nádraží-centrum-penzion-nemocnice-Trnec).Šikula
 8. Vypracujeme plán dalších oprav městských komunikací včetně místních částí Hájek-Hajánky, Jamné a Pejškov.Šikula
Životní prostředí
 1. Dokončíme realizaci Parku pod kostelem.Souček, Šikula
 2. Budeme usilovat o snížení nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu.Šikula
 3. Připravíme účinné řešení, které omezí výskyt psích exkrementů na veřejných prostranstvích města.Šikula
 4. Vysadíme další nové aleje stromů ve městě (ul. Černohorská, Na Rybníčku) a budeme iniciovat výsadby alejí i v okolí Tišnova (Hájek - Stanoviska, Vitar - Drásov, Lomnička - Jamné).Šikula
 5. Budeme podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad.Šikula
 6. Budeme udržovat a rozvíjet dětská hřiště ve městě.Sebera
 7. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu Sběrného dvora města.Souček
 8. Zajistíme důsledný úklid veřejných prostranství.Šikula
 9. Budeme hledat možnosti pro vznik odpočinkových zón v lokalitách Květnice a Klucanina s dostatkem laviček nejen pro turisty.Šikula
Rodina a školství
 1. Zaktualizujeme koncepci vzdělávání.Sebera
 2. Podpoříme umístění dětí mladších 3 let do jiných zařízení, než jsou školky (rodiče na 2 leté rodičovské dovolené, soukromé mateřské školky aj.).Sebera
 3. Vytvoříme dostatečný počet míst ve školách v souladu se stoupajícím počtem dětí (např. vestavba ZŠ nám. 28. října).Sebera
 4. Podpoříme školy v modernizaci, revitalizaci (zejména sociálních zařízení) a vybavení tříd v kontextu zvyšující se demografické křivky.Sebera, Šikula
 5. Provedeme revizi kritérií pro přijímání do školek. Zavedeme elektronický systém přihlašování do MŠ.Sebera
 6. Vyhodnotíme potřebu rozšíření stálé logopedické péče.Sebera
 7. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné organizace, informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů.Sebera
 8. Podpoříme vybudování dopravního hřiště.Sebera, Šikula
 9. Pomůžeme s aktivitami Rodinného centra Studánka.Sebera
Sport a volný čas
 1. Předložíme koncepci sportu.Sebera
 2. Podpoříme kvalifikované trenéry mládeže.Sebera
 3. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek.Sebera
 4. Zbudujeme venkovní fitness hřiště v blízkosti sídliště Hony za Kukýrnou.Sebera, Souček, Šikula
 5. Zajistíme provoz veřejného kluziště v zimním období.Sebera, Šikula
 6. Podpoříme investice do sportovních zařízení.Sebera, Souček
 7. Ještě více podpoříme nabídku sportovních volnočasových aktivit.Sebera
 8. Budeme pokračovat v modernizaci koupaliště, především v jeho technické části.Souček
 9. Vhodnými úpravami ubytovacích objektů a sociálních zařízení dosáhneme prodloužení doby využití Letního tábora Brumov.Sebera
 10. Budeme koncepčně řešit rozvoj cyklistiky a cykloturistiky ve městě.Dospíšil
Kultura
 1. Zaktualizujeme koncepci kultury.Chlupová-Fruhwirtová
 2. Vybudujeme klimatizaci v kině Svratka.Souček, Dospíšil
 3. Provedeme rekonstrukci areálu letního kina (zrenovujeme lavičky v kině, prostranství před letním kinem otevřeme a vytvoříme zde klidovou zónu pro maminky s kočárky a seniory).Souček, Šikula, Chlupová-Fruhwirtová
 4. Zajistíme dobrou koordinaci a propagaci pořádaných kulturních akcí.Chlupová-Fruhwirtová
 5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina.Chlupová-Fruhwirtová
 6. Budeme usilovat o zlepšení prostředí v kulturních sálech v Tišnově (sál MěKS Tišnov, sokolovna).Dospíšil, Chlupová-Fruhwirtová
 7. Ve spolupráci s Komisí kulturní zpracujeme řešení systému rozdělování dotací v oblasti kultury.Chlupová-Fruhwirtová
 8. Odstartujeme projekt sousedské knihovny. Souček, Chlupová-Fruhwirtová
Zdravotnictví, sociální služby, senioři
 1. Chceme zachovat lékařskou službu první pomoci ve městě. Zasadíme se o její zkvalitnění. Budeme usilovat o zachování dostupnosti lékařské péče v centru města (poliklinika).Sebera
 2. Budeme chtít aktivně ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici tak, aby byly příznivé pro občana.Sebera
 3. Budeme usilovat o uspokojení poptávky dostupnosti specializovaných ambulancí.Sebera
 4. Podpoříme udržení standardu poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti.Sebera
 5. Sociální služby budeme realizovat v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb.Sebera
 6. Podpoříme projekty využití volného času pro aktivní seniory včetně zapojení do života ve města (např. dohled na přechodech u škol apod.).Šikula
 7. Podpoříme domácí individuální péči o seniory, těžce nemocné a handicapované.Sebera
 8. Obnovíme projekt startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi.Sebera
Bezpečnost, veřejný pořádek
 1. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity.Šikula, Dospíšil
 2. Vyhodnotíme činnost a přínos Městské policie Tišnov.Šikula
 3. Podpoříme činnost profesionálních i dobrovolných hasičů.Šikula, Dospíšil
 4. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako efektivní formu prevence sociálně-patologických jevů.Šikula, Dospíšil
 5. Zakážeme podomní prodej.Šikula, Dospíšil
 6. Zbudujeme veřejné toalety v centru města.Šikula, Dospíšil
Podpora podnikání a zaměstnanosti
 1. Nabídneme drobným živnostníkům a firmám poradenskou službu v oblasti získávání dotací (dotační kancelář MěÚ).Dospíšil
 2. Vytvoříme fungující platformu mezi orgány města a místními podnikateli za účelem vzájemné komunikace a napomáhání rozvoji podnikání a zaměstnanosti, včetně možnosti vzniku regionální značky a větší prezentace místních výrobků a služeb).Dospíšil
 3. Podpoříme pokračování Tišnovských trhů.Dospíšil
 4. Budeme se zaobírat vznikem průmyslové zóny zaměřené na čisté provozy.Souček, Dospíšil
5. Budeme podporovat efektivní a dlouhodobě (ekonomicky) udržitelné projekty.Šikula, Dospíšil
Cestovní ruch a zahraniční styky
 1. Vytvoříme koncepci cestovního ruchu ve městě a okolí (Květnice, rozhledna, cyklostezky, apod.).Šikula, Dospíšil
 2. Začneme prezentovat město a region navenek odpovídajícím způsobem.Dospíšil
 3. Svěříme oblast cestovního ruchu do kompetence některého z radních s cílem vytvoření koncepce prezentace města a regionu a realizace z ní vyplývajících opatření.Dospíšil
 4. Vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy jako součást celistvého marketingu cestovního ruchu.Dospíšil
 5. Vytvoříme poradní orgán pro podporu cestovního ruchu ve městě.Dospíšil
 6. Budeme trvale rozvíjet spolupráci s našimi partnerskými městy.Dospíšil