Tišnov má nový Územní plán

5 září, 2016 Koncepce, Radnice0
Architect’s accessories on plan papers

Územní plán (ÚP) je základní plánovací dokument města, který umožňuje řízení o rozvoj města. Tišnovské zastupitelstvo rozhodlo už v roce 2007 o pořízení nového ÚP. V běhu času bylo vyhotoveno několik odborných dokumentů, např. posouzení vlivu ÚP na životní prostředí procesem SEA (vypracováno v prosinci 2011, upraven v květnu 2013 a doplněno v únoru 2016). Dále byl do ÚP zapracován plán územního systému ekologické stability. Jeho součástí je i řešena budoucí trať biokoridoru. Bylo dále objednáno preventivní hodnocení krajinného rázu Hony za Kukýrnou. Dne 6. února 2014 proběhlo veřejné projednání návrhu ÚP. Bylo uplatněno 24 podání, s 80 návrhy. Byly vypořádány námitky, následně podle nich zhotovitel upravil návrh ÚP. Podle upraveného návrhu se uskutečnilo opakované veřejné projednání dne 20. 4. 2016. Po něm byly v řádném termínu podány námitky, které zpracovatel doplnil do návrhu ÚP.

Nový ÚP umožní kromě mnohého provést plánovanou výstavbu nového fotbalového hřiště na Ostrovci, dále rekonstrukci hřiště u ZŠ Smíškova, vejde v platnost územní studie Na Honech aj.

ÚP představuje kompromis mezi krajními názory mnoha zájmových skupin. Zastupitelstvo města Tišnova projednalo na svém zasedání dne 5. září 2016 Návrh územního plánu Tišnov. Územní plán byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.