Volební program

Správa města a jeho financování

 1. Stojíme o Váš názor:
 • zavedeme participativní rozpočet – Vy rozhodnete o tom, kam město Tišnov investuje část svých prostředků;
 • i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty.
 1. Garantujeme:
 • udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost;
 • nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost.
 1. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání zastupitelstva.
 2. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období 2021-2025.
 3. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací.
 4. Aktivně získáme další dotace z evropských i státních zdrojů.
 5. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí.

 

Investice a majetek města

 1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou.
 2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova.
 3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť.
 4. Budeme podporovat revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů.
 5. Podpoříme výstavbu nových malometrážních bytů.
 6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější.
 7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice, který navrhujeme ponechat v majetku města.
 8. Zavedeme free wifi na náměstí, v parku a na dalších veřejných místech.

 

Doprava ve městě

 1. Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:
 • vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích a u nádraží;
 • STOP náklaďákům v centru Tišnova (chceme ulevit ZŠ nám. 28. října, Gymnáziu, ZUŠ, Inspiru, Sokolu a Studánce);
 • podpoříme zavedení jednoduché formy Městské hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod.;
 • dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova, Černohorská;
 • provedeme a připravíme opravy dalších ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, apod.;
 • podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd městem;
 • budeme důsledně vymáhat normy na počet parkovacích stání u nových projektů.
 1. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace připravené rekonstrukce tišnovského nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu.

 

Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost

 1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov:
 • vytvoříme 5 dalších míst v úklidové rotě;
 • vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů;
 • vylepšíme úklidovou techniku.
 1. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor.
 2. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít).
 3. V prostoru pod obchodem na ulici Květnická vybudujeme parčík.
 4. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad.
 5. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní interaktivní prvky.
 6. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov – Březina.
 7. Budeme prosazovat přírodě blízká opatření vedoucí k zadržování vody v krajině.
 8. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity.
 9. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především jako nástroj prevence kriminality.
 10. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů.

 

Rodina a školství

 1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou.
 2. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku).
 3. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme.
 4. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd.
 5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí dvouletých dětí.
 6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů.

 

Sport, kultura, volný čas, spolkový život

 1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu).
 2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina.
 3. Najdeme řešení pro teplejší vodu na koupališti
 4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních a kulturních akcí)
 5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina.
 6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek.
 7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory.
 8. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku (singltrek).
 9. Dobrovolných a profesionálních hasičů si vážíme, a proto budeme jejich činnost podporovat.

 

Senioři, sociální služby, zdravotnictví

 1. Senioři mají právo na kvalitní a dostupné sociální služby, funkční a levnou dopravu, možnost zapojit se do dění ve městě, proto:
 • fungující službu Senior-taxi doplníme o Městskou hromadnou dopravu;
 • budeme prosazovat přívětivější tvář Centra sociálních služeb ve vztahu k jeho obyvatelům;
 • prostřednictvím příspěvkových organizací města a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě;
 • podpoříme vysoký standard poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb.
 1. Udržíme kvalitní rychlou záchrannou službu.
 2. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity specializovaných ambulancí.
 3. Nadále budeme ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici tak, aby byly příznivé pro občana.

 

Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch

 1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec, Klucanina, Květnice, atd.).
 2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb.
 3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme vznik a rozvoj průmyslové zóny a zaměstnanosti v lokalitě „Díly pod městem“.
 4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání obyvatel a současně pro podporu prodeje regionálních produktů.
 5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města podpoříme jejich nájemníky.
 6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit ve spolupráci s místními podnikateli.
 7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy.