Členská schůze spolku MOST

28 března, 2022 MOST0

Zápis z členské schůze Místního Občanského Spolku Tišnováků (MOST)

 Datum: 28. 03. 2022

Členská schůze byla svolána v souladu se stanovami spolku, a to dne 16. 03. 2022 e-mailovou pozvánkou odeslanou všem členům spolku předsedou spolku Jiřím Dospíšilem. Členové spolku, kteří se dostavili na jednání členské schůze, se zapsali do listiny přítomných (viz příloha č.1 zápisu).

 

Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Předseda spolku Jiří Dospíšil (předsedající) přivítal všechny přítomné (fyzicky přítomno 14 členů spolku – členská schůze je usnášeníschopná) a přednesl návrh programu jednání.

Na program jednání členské schůze navrhuje v souladu s pozvánkou zařadit tyto body:

1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele zápisu

2) Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2021 (předseda J. Dospíšil)

3) Volba členů výboru spolku, předsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise (J. Dospíšil)

4) Rámcový plán činnosti spolku na období 2022-2023 (předseda J. Dospíšil)

5) Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021 (pokladník T. Ondráček)

6) Rozpočet na rok 2022 (pokladník T. Ondráček)

7) Zhodnocení 8 let činnosti spolku (předseda J. Dospíšil)

8) Komunální volby 2022 (předseda J. Dospíšil)

9) Aktuální informace (členové výboru)

10) Diskuze a podněty členů spolku

11) Různé

12) Závěr

 

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje program jednání dle návrhu.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

Určení zapisovatele a volba ověřovatele zápisu

Předsedající navrhl jako zapisovatele Martina Seberu a jako ověřovatele zápisu Veroniku Pozděnovou.

USNESENÍ: Členská schůze určuje zapisovatelem Martina Seberu a ověřovatelem zápisu Veroniku Pozděnovou.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

 1. Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2021

Předseda spolku Jiří Dospíšil seznámil přítomné se zprávou o činnosti výboru spolku za rok 2021. Výbor se v roce 2021 sešel celkem 4 krát, přičemž řešil především aktuální otázky spojené s děním ve městě. Nad rámec těchto oficiálních schůzí se členové výboru setkávali i neformálně.

Celý  spolek  se v roce 2021 sešel dvakrát – 16. 6. 2021  (řádná   členská schůze) a 7. 9. 2021 (neformální porada – hlavní téma svazková škola).

Předseda spolku vyzval členy k případným připomínkám k četnosti schůzek spolku a interní komunikaci. Ze strany členů spolku nebylo připomínek a bylo konstatováno, že výbor spolku funguje velmi dobře.

 

 1. Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru spolku

3.1.) Volba členů výboru

Předsedající navrhl, aby členy výkonného výboru byli pro další dvouleté funkční období zvoleni Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Tomáš Ondráček, Martin Sebera a Jiří Dospíšil.

Tomáš Ondráček vyzval ostatní členy, kteří by měli zájem být ve výboru, aby tento zájem projevili. Není problém stávající pětičlenný výbor rozšířit. Jiný kandidát nebyl navržen. Navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Jiřího Dospíšila členem výboru spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Zdeňka Kunického členem výboru spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Aleše Navrátila členem výboru spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Tomáše Ondráčka členem výboru spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Martin Sebera členem výboru spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

 • Jiří Dospíšil, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Tomáš Ondráček a Martin Sebera byli zvoleni členy výboru spolku.

 

3.2.) Volba předsedy spolku

Aleš Navrátil navrhl, aby předsedou spolku a statutárním orgánem spolku byl zvolen Jiří Dospíšil. Žádný jiný kandidát nebyl navržen. Navržený kandidát vyslovil souhlas se svojí kandidaturou.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Jiřího Dospíšila předsedou spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

 • Jiří Dospíšil byl zvolen předsedou spolku.

 

3.3.) Volba místopředsedy spolku

Jiří Dospíšil navrhl, aby místopředsedou spolku byl zvolen Martin Sebera. Žádný jiný kandidát nebyl navržen. Navržený kandidát vyslovil souhlas se svojí kandidaturou.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Martina Seberu místopředsedou spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

 • Martin Sebera  byl zvolen místopředsedou spolku.

 

3.4.) Volba členů kontrolní komise

Jiří Dospíšil navrhl, aby členkami kontrolní komise byly zvoleny Ludmila Cvrkalová, Ing. Libuše Čermáková a MUDr. Veronika Pozděnová. Žádný jiný kandidát nebyl navržen. Navržené kandidátky vyslovily souhlas se svojí kandidaturou.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Ludmilu Cvrkalovou členkou kontrolní komise spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Ing. Libuši Čermákovou členkou kontrolní komise spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

USNESENÍ: Členská schůze spolku volí MUDr. Veroniku Pozděnovou členkou kontrolní komise spolku.

(Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1) ► Usnesení bylo přijato.

 • Ludmila Cvrkalová, Ing. Libuše Čermáková a MUDr. Veronika Pozděnová byly zvoleny členkami kontrolní komise.

 

 1. Rámcový plán činnosti spolku na období 2022-2023

Předseda spolku Jiří Dospíšil seznámil přítomné s rámcovým plánem činnosti spolku na rok 2022-2023. Na podzim letošního roku proběhnou komunální volby. Spolek MOST bude obhajovat 8 mandátů. Dle názoru předsedy půjde spolek do voleb s čistým svědomím, pokorou a zdravým sebevědomím. Na závěr programu jednání by měl spolek schválit návrh kandidátní listiny pro tyto volby. Stěžejní činností spolku v r. 2022 bude tedy volební kampaň. Další činnost spolku se bude odvíjet především od výsledku těchto komunálních voleb.

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje rámcový plán činnosti spolku na období 2022-2023.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

 1. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021

Pokladník spolku Tomáš Ondráček seznámil členy spolku se zprávou o hospodaření spolku za rok 2021. Příjmy tvořily výhradně příspěvky a dary členů spolku. Pokladník poděkoval členům spolku za jejich příspěvky a vyzval ty, kteří tak ještě neučinili, k zaplacení letošních členských příspěvků.

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření spolku za rok 2021.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

5.1. Stanovení členských příspěvků

Pokladník spolku Tomáš Ondráček seznámil členy spolku s návrhem členských příspěvků pro budoucí období – tj. od roku 2022 v minimální výši 100,- Kč. Pochválil jednotlivé členy za to, že každý dle svých možností přispívají. Díky tomu se v celkovém součtu doposud vždy podařilo financovat činnost spolku výhradně z příspěvků jeho členů.

USNESENÍ: Členská schůze stanovuje členské příspěvky od roku 2022 v minimální výši 100,- Kč.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

 1. Rozpočet na rok 2022

Pokladník spolku Tomáš Ondráček seznámil členy spolku s návrhem rozpočtu spolku na rok 2022. Kromě drobných provozních výdajů se počítá s hlavním výdajem týkajícím se volební kampaně pro komunální volby 2022. Předseda spolku vyslovil pochvalu na adresu pokladníka spolku.

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

 1. Zhodnocení 8 let činnosti spolku

Předseda spolku  zhodnotil  dosavadní  činnost  spolku  od jeho vzniku v r. 2014. Za 8 let se podařilo spolku dvakrát zvítězit v komunálních volbách a prostřednictvím zastoupení v orgánech města prosadit celou řadu prospěšných investic a opatření, která mají význam pro chod města.

Za nejcennější považuje následující:

 • spolek od počátku existence naplňuje smysl svého založení; členové se periodicky schází, a to i neformálně;
 • spolek aktivně spolupracuje s ostatními konstruktivními partnery v rámci komunální politiky ve městě;
 • spolek nadále dokáže naslouchat obyvatelům města a snažit se v rámci svých možností a kompetencí vycházet vstříc jejich požadavkům;

Současně vyzval členy k vyjádření, co se podle nich za dobu trvání spolku povedlo, co se nepovedlo a k formulaci vzkazu do budoucna. Každý z přítomných členů spolku se v tomto smyslu vyjádřil a na toto téma proběhla obsáhlá diskuze.

USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí zhodnocení dosavadní činnosti spolku provedené předsedou spolku i jednotlivými členy.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

 1. Komunální volby 2022

8.1. Kandidátní listina

Předseda spolku představil návrh kandidátní listiny, který předkládá výbor spolku k projednání členské základně. Proběhla diskuze nad jednotlivými jmény a také pořadím. Dále bylo diskutováno o nutnosti získání podpisů pod petici na podporu kandidatury (předseda spolku připraví petiční archy, předpokládá se sběr podpisů v období květen – červen).

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje návrh kandidátní listiny spolku MOST pro komunální volby roku 2022.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

8.2. Volební program

Martin Sebera uvedl, že rozeslal členům podklady s oblastmi, v jejichž rámci by bylo vhodné vytvořit pracovní skupiny za účelem zpracování návrhu volebního programu. Vyzval tedy členy, aby se podle svého zájmu do jednotlivých pracovních skupin přihlásili.

 

 1. Aktuální informace
 • Jiří Dospíšil informoval členy spolku ve věci hotelu Květnice a uprchlíků z Ukrajiny.
 • Aleš Navrátil informoval o probíhající rekonstrukci ulic Riegrova-Černohorská a řešení problematiky nákladní dopravy z kamenolomu. Dále informoval o probíhajících jednáních ve věci křižovatky ulic Brněnská a Dvořákova a také o plánu města na instalaci radarů měřících rychlost.
 • Martin Sebera informoval o záměru svazkové základní školy.

 

 1. Diskuse a podněty členů spolku

Předseda spolku vyzval členy spolku k diskusi a ke vznesení podnětů týkajících se činnosti spolku.

 • Ludmila Cvrkalová zmínila problém s nočními službami pečovatelské služby na penzionu. Jiří Dospíšil projedná s ředitelkou CSS Tišnov.
 • Tomáš Havlát zmínil problematiku komunikace města s veřejností. Pochválil zlepšení, k němuž došlo v posledních měsících. Současně připomíná, že by bylo vhodné využít Instagram, který používá mladší generace.

 

 1. Různé

Předseda spolku Jiří Dospíšil informoval o tom, že Monika Krištofová ukončila k dnešnímu dni členství ve spolku (dle stanov zaslala písemné oznámení o vystoupení ze spolku).

USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí ukončení členství ve spolku ze strany Moniky Krištofové.

(Hlasování: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ► Usnesení bylo přijato.

 

12 Závěr

Předseda spolku Jiří Dospíšil zrekapituloval usnesení přijatá členskou schůzí, poděkoval přítomným za účast a ukončil členskou schůzi spolku ve 21:30 hodin.

 

Příloha č.1 zápisu: listina přítomných

V Tišnově dne 28. 03. 2022

zápis pořídil: Martin Sebera                                 zápis ověřila: Veronika Pozděnová

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.