Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 – 2023

1 března, 2021 Koncepce, MOST, Společnost0

Vážení spoluobčané,
komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v komunitě (městě, obci, ORP) vyvstávají, stanovování priorit (toho, co je nutno řešit dříve a co později) a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi těch, kdo služby poskytují). Při komunitním plánování vycházíme z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami uživatelů a potenciálních uživatelů. Výsledkem celého procesu je komunitní plán jako kompromis mezi potřebami a zdroji, tedy uspokojení potřeb uživatelů na jedné straně a možnosti financování na straně druhé.

Plán vznikal opravdu komunitně. Promlouvali do něj zástupci provozovatelů a poskytovatelů sociálních služeb, dále klienti a uživatelé služeb, zadavatelé (vedení města, odbor sociálních věcí) a také veřejnost. Poděkování patří celé Komisi pro komunitní a sociálních služby, dále předsedkyni komisi Zuzaně Brzobohaté za její nebývalý nadhled v sociální oblasti a zejména pak Michalovi Kudláčkovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, „hnacímu motoru“ tvorby celého plánu od jeho počátku až po kompletní finalizaci.

Sociální služby pomáhají lidem i přes různé druhy znevýhodnění žít běžným životem – pomáhají pečovat o osobu a domácnost, pomáhají v kontaktu s institucemi při vyřizování různých záležitostí, poskytují cenné rady, doprovázení, realizují nácvik dovedností, poskytují podporu při pracovním začlenění, smysluplném trávení volného času… Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života klientů a osob pečujících. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti – např. osoby s těžkým kombinovaným postižením, osoby s těžkým duševním onemocněním a jejich pečující osoby.

Zpracováním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov proces plánování samozřejmě nekončí. Věřím, že se postupně v příštích letech podaří naplnit priority v sociální sféře, věřím, že se podaří najít finanční prostředky na realizaci toho, co komunitní plánování sociálních služeb ukázalo jako potřebné, důležité a zlepšující život nás všech. Potřeby občanů se v průběhu času vyvíjí či mění, proto také věřím v zajištění v udržení kontinuity spolupráce mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb.

Mgr. Martin Sebera, Ph.D.
místostarosta města Tišnov pro oblast sociálních věcí


08 Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov na období 2021 – 2023

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.