„Semafor“ programového prohlášení k 1. 11. 2020

6 listopadu, 2020 MOST, Radnice0

Přinášíme souhrnnou informací o stavu realizace programové prohlášení koalice na volební období 2018-2022 pomocí infografiky. Každý bod programového prohlášení má svého garanta a jednotlivé barvy signalizují stav plnění. Po rozkliknutí oblastí naleznete detailní popis plnění…

Červená = zatím neřešeno
Oranžová = práce probíhá, jednání začala, bod je rozpracován, ale nedokončen.
Zelená = splněno.

Stav plnění programového prohlášení koalice k 1. 11. 2020

Semafor programového prohlášení 2018-2022 - souhrn

Oblastneřešenorozpracovánosplněno
Správa města a jeho financování018
Investice a majetek města055
Doprava ve městě035
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost0018
Rodina a školství024
Sport, kultura, volný čas, spolkový život049
Senioři, sociální služby, zdravotnictví006
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch043

Semafor programového prohlášení 2018-2022 - podrobný

 
OBLASTgarant
Správa města a jeho financování
1. Zavedeme participativní rozpočet – občané rozhodnou o tom, kam město Tišnov investuje část svých prostředků.Dospíšil, SeberaÚspěšně proběhly 2 ročníky (2020, 2021). Projekt je připraven k pokračování.
2. Stojíme o názor občanů města - i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty.DospíšilPrůběžně plněno - veřejná projednávání investičních akcí, územních studií, koncepčních materiálů, ankety, dotazníky, CityChat.
3. Garantujeme udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost, nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost.DospíšilPlníme, ačkoliv je to průběžný úkol. Úředníci MěÚ jsou v souladu s plánem vzdělávání MěÚ periodicky vzděláváni, a to jak po stránce odborné, tak v tzv. ”měkkých dovednostech”. Výsledky kontrol provedených na MěÚ Tišnov jsou velmi dobré.
4. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání zastupitelstva.DospíšilPlněno - zasedání zastupitelstva je vysíláno online, záznam je zveřejněn na youtube; materiály a zápisy z jednání rady, zastupitelstva i poradních orgánů jsou zveřejněny na webu města.
5. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období 2021-2025.DospíšilPlán je hotov, je zveřejněn na webu a v souladu s metodikou průběžně aktualizován.
6. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací.Dospíšil, NavrátilProjektová kancelář a zejména MAS Brána Vysočiny informují neziskový sektor o vyhlášených dotačních titulech. MAS také poskytuje dotační servis. Podnikatelé jsou informováni prostřednictvím mobilního rozhlasu pro podnikatele.
7. Zachováme projektovou kancelář MěÚ Tišnov s cílem získat dotace z evropských a státních zdrojů na smysluplné projektyDospíšilPrůběžně plněno - projektová kancelář je nedílnou součástí Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov. Od r. 2015 získalo město na dotacích téměř 220 milionů Kč.
8. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí.Dospíšil, NavrátilV rámci MěÚ a jeho příspěvkových organizací jsou platná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jsou přísnější, než nám ukládá zákon. Realizují se rovněž E-aukce (EZAK - systém pro správu veřejných zakázek).
9. I nadále budeme podporovat zejména efektivní a dlouhodobě udržitelné projekty.DospíšilPrůběžně řešené a plněno. Ze své podstaty nikdy nebude „zeleně“. K projektům města se vyjadřují externí odborníci (architekti, dopravní specialisté atd.). Projekty, které město podporuje finančně (zejm. žádosti o dotace) prochází posuzováním poradních orgánů města. Tím je zaručena vysoká míra efektivity a dlouhodobé udržitelnosti.
Investice a majetek města
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou.SoučekPark je dokončen - otevřen byl 05/2021. Mateřská školka je vyprojektována, běží povolovací řízení, bohužel je v maximální možné míře brzděno odpůrci projektu.
2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova.SoučekAktuálně před dokončením - termín dokončení 11/2022.
3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť.SoučekProjekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí je hotov (viz. www.promeny-tisnova.cz). K realizaci zatím nepřikročeno, čeká se na vhodný dotační titul.
4. Architektonicky a projektově připravíme revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů.SoučekArchitektonická studie je hotová, dokončuje se prováděcí projekt.
5. Podpoříme vznik nových malometrážních bytů.Souček, NavrátilRozpracována studie pro areál Inženýrských staveb (jediné místo, kde v současnosti lze stavět) + zvažujeme i druhé místo za Albertem - (nákladnější varianta, hledáme možnosti spolufinancování). Prověřili jsme možnost bytů v budově bývalé školy v Jamném - nerentabilní, není podpora v místě. Prostor nad ZŠ nám. 28. října odsunut v čase kvůli možnému využití pro potřeby školy.
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější.SoučekByly provedeny kompletní rekonstrukce VO na ul. Dvořákova, Majorova, Chodníček, Riegrova, Černohorská. Průběžně měníme dle doporučení a PD správce VO.
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice.Dospíšil, SoučekByla zpracována studie rekonstrukce objektu renomovaným ateliérem Burian-Křivinka (představeno veřejnosti, projednáno se zastupiteli). Aktuálně se projektuje. Kromě toho – v 1. patře pronájem části kanceláří.
8. Zavedeme free wifi na náměstí, v parku a na dalších veřejných místech.SoučekHotovo od 2019 - WiFi4EU na náměstí a v parku.
9. Budeme dlouhodobě udržovat stávající majetek.SoučekPrůběžně řešeno – město má od r. 2015 investiční výhled na 3 roky dopředu, zahrnuje i větší opravy. Na opravy majetku v letech 2019-2022 vynaloženo téměř 40 mil. Kč.
10. Vytvoříme odpočinkové místo u kašny na Kukýrně a zvážíme její zprovoznění.SoučekBylo prověřeno po technické stránce - zprovoznění kašny je technicky náročné a drahé. Ačkoliv se jedná o 300 let starou kašnu, je projekt zatím nerealizován kvůli nedostatku financí.
Doprava ve městě
Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:Viz níže
1. Vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích a u nádraží.Souček, NavrátilVytvořeno nové parkoviště u nádraží (více než 100 míst), parkoviště za penzionem (zpracován projekt na 12 míst, čeká se na vhodný dotační titul); Parkoviště - ul. Hornická (cca 20 stání naproti letnímu kinu). Projekt 10 nových míst na ulici Dlouhá – pro MŠ; V lokalitě Za Penzionem vznikne 20-30 nových míst (vyjednáno s developerem, který vybuduje a převede na město)
2. Zahájíme jednání s provozovatelem lomu a JmK o odklonu nákladní dopravy z centra Tišnova.Navrátil, DospíšilS provozovatelem lomu proběhlo několik jednání. Ve spolupráci s obcemi Lomnička a Předklášteří bylo zabráněno v rozšíření a prohloubení těžby. Následně realizována petice za odklon nákladní dopravy z centra – přes 1000 podpisů občanů, předáno přímo v Tišnově zástupcům vedení Jihomoravského kraje a SÚS JmK.
3. Vypracujeme analýzu záměru zřízení Městské hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod.Navrátil, DospíšilVe městě funguje senior taxi – cca 4000 jízd ročně. Zpracovává se studie MHD ve spolupráci s Kordis JmK. (termín dokončení: 09/2022). Čili: bude splněno.
4. Dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova, Černohorská.Navrátil, SoučekUl. Brněnská - dokončeno. Riegrova a Černohorská - z větší části dokončeno a zprovozněno. Dokončuje se křižovatka u polikliniky (termín: 12/2022)
5. Projektově připravíme a dle možností provedeme opravy ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, zbývající část ul. Jiráskova.Navrátil, SoučekProjektově připraveny ul. Husova, ul. Květnická. Dokončeny studie ul. Vrchlického, ul. Havlíčkova, ul. Horova, ul. Osvobození, ul. Dřínová, ul. Králova.
6. Podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd městem.Navrátil, DospíšilVybudována cyklostezka Ostrovec (podél fotbalového hřiště). Do provozu uvedena cyklostezka na ul. Brněnská. Umožněn průjezd cyklistů jednosměrnou ul. Na Hrádku v protisměru. V projektech a studiích rekonstrukcí ulic navrženy pruhy pro cyklisty.
7. Vyhodnotíme přínos placeného parkování v centru města a zvážíme možnost jeho rozšíření.NavrátilVyhodnoceno. Splnilo svůj účel - na náměstí ubylo vozidel, která zde byla předtím zaparkována celodenně. Ekonomicky rovněž výhodné. Připraveno rozšíření - nám. Komenského, Dvořáčkova. Po převodu komunikací z JmK na město dále připraveno rozšíření na ul. Janáčkova, ul. Jungmannova, přední část ul. Riegrova.
8. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace připravené rekonstrukce tišnovského vlakového nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu.Navrátil, DospíšilJsem součástí projektování Českých drah, připomínky městské architektky zapracovány. Čekáme na konečnou podobu.
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost
1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov.Dospíšil, SeberaStaráme se, nejde nám to vždycky na 1 s hvězdičkou. Přidáváme místa v rychlé rotě, zakázky realizují 4 zahradníci a vysoutěžené firmy.
2. Vytvoříme 5 dalších míst v úklidové rotě.DospíšilSplněno. Průběžně se potýkáme s fluktuací. Ve spolupráci s charitou navíc realizován projekt zapojení osob do úklidu města.
3. Vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů.SeberaVe městě vysazeno přes 2000 trvalek. Nové stromy v rámci rekonstrukcí ulic. Ve spolupráci s MAS a dalšími subjekty – vysazeny ořešáky podél Dílů pod městem, Růzcká cesta.
4. Vylepšíme úklidovou techniku.DospíšilNový traktor na zimní údržbu, nová sekačka na trávu, nové vozidlo s kontejnerovou nástavbou.
5. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor.DospíšilPozice zachována. Probíhá pravidelná konzultace projektů města, ale také vyjádření k soukromým projektům.
6. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít).DospíšilRe-use centrum vybudováno a uvedeno do provozu v r. 2022.
7. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad.DospíšilV r. 2022 zaveden svoz “door-to-door" od rodinných domů (zdarma rozdány sběrné nádoby na papír a plast), dále distribuovány kompostéry a nádoby na bioodpad. V médiích města proběhla cílená kampaň.
8. Na vhodných místech navýšíme počet odpadkových košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy.SeberaPrůběžně přidáváme místa (Hony za Kukýrnou, ul. Procházkova, K Čimperku).
9. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní interaktivní prvky.SeberaPrůběžně plněno (3D hřiště - Klucanina, Květnice; workout na Klucanině). Nové prvky u nového hřbitova. Obnova a rozšíření naučné stezky na Klucanině.
10. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov – Březina.Navrátil2021 - Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko zadal zpracování projektu, nyní se připravuje VŘ.
11. Podpoříme projekty zaměřené na udržení vody v krajině a necháme zpracovat studii na šetření s pitnou vodou v době jejího nedostatku.Sebera• Vypracování Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov
• v rámci vodárenského svazku se realizuje opatření k posílení pitné vody. Hlavním bodem je rekonstrukce vodovodního řádu a snížení ztrát
• Průlehy pro vsakování v parku Na Honech
• Povrchy s vyšší propustností (parkoviště u nádraží, Park pod kostelem, parkoviště za CSS, letní kino, smuteční síň)
• Zelené střechy na nově vyprojektovaných budovách (MŠ Na Honech, Re-Use centrum, smuteční síň)
• Akumulace dešťové vody (projektově revitalizace náměstí Míru, rekonstrukce BD na zadní Mlékárně, MŠ Hony)
• Příprava obnovení suchého poldru u nového hřbitova
• Příprava dešťové kanalizace na ulici Husova a Rybníček
• Jamné - úpravy spojené se záchytem vody na zemědělských pozemcích nad Jamným, aby nestékala do obytné části Jamného
• Hotová studie klimatického parku podél řeky Svratky - park Mlýniska
• Úprava režimu sekání trávy pro omezení výparu z travních ploch
• Komunitní zahrady
• Zkapacitnění kanalizační sítě – odlučovač tuků u ZŠ nám. 28. října.
• Obnova lesů: Modřín 100 ks, Dub zimní 150 ks
12. Podpoříme projekt vybudování biokoridoru mezi Květnicí a Klucaninou.SoučekBiokoridor realizován na části pozemků v r. 2020. Další rozšíření je podmíněno získáním pozemků od mnoha soukromých vlastníků.
13. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity.PilnýProbíhají pravidelné besedy městské policie na školkách a školách, dny na dopravních hřištích. Podporujeme tišnovskou charitu a nízkoprahové zařízení. Dochází k pravidelnému vyhodnocování bezpečnostní situace ve spolupráci s PČR a odborem sociálních věcí.
14. Dokončíme rekonstrukci a rozšíření městského kamerového systému.PilnýKamerový systém je průběžně doplňován, např. v souvislosti s investičními akcemi města (letní kino, parkoviště u nádraží...)
15. Budeme usilovat o zvýšení bezpečí na přechodech pro chodce a u cyklistů.PilnýRealizovány projekty: místo pro přecházení u Tesca, Humpolka (posunutí přechodu v zatáčce ul. Cáhlovská), nové přechody v rámci projektu ul. Riegrova a Černohorská, U ZŠ nám. 28. října. Připraven přechod ul. Na rybníčku u MŠ Sluníčko. Je zadaný projekt na přechod ul. Kukýrna.
16. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především jako nástroj prevence kriminality.PilnýMP je plně funkční a stabilizovaná.
17. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů.SeberaŠkolení a přednášky na školách a školkách, zapojuje se MAP i Inspiro s výukovými programy. Nedílnou součástí prevence jsou i dotační programy města na podporu sportu a volnočasových aktivit.
18. Prověříme možnost zřízení a případného zavedení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad.SoučekBylo prověřeno, aktuálně nerealizovatelné. Po debatách s KTS se nyní jedná o problematicky proveditelnou změnu - KTS nemá potřebnou svozovou techniku.
Rodina a školství
1. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku).Souček, SeberaProbíhá stavební povolování nové školky na Honech + podpora dětské skupiny provozované RC Studánka (+23 dětí)
2. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme.SeberaDotační tituly řádné + mimořádné; podpora v rámci MAS i MAP
3. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd.Souček, SeberaNová kuchyně a kompletní rekonstrukce obou tělocvičen na ZŠ nám. 28. října. Rekonstrukce elektro na MŠ Květnická.
4. Připravíme projekt celkové rekonstrukce objektu staré školy na ulici Riegrova.Souček, Sebera- zpracována studie, předběžně projednáno s JmK. Odhad nákladů cca 150 mil. Kč.;
- v r. 2022 byla dokončena výměna oken a dveří (úspora energií, jednotný a estetičtější vzhled)
5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí dvouletých dětí.SeberaKonstantní finanční podpora dětské skupiny (+23 dětí) ve spolupráci s RC Studánka
6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů.SeberaStávající městské dotační tituly, MAS, MAP
Sport, kultura, volný čas, spolkový život
1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu).Souček, SeberaOprava toalet u restaurace provedena s dotací od města. Město přispělo rovněž na rekonstrukci tělocvičny. TJ Sokol Tišnov rovněž nechal zpracovat projekt celkové rekonstrukce sokolovny a čeká na vhodný dotační titul.
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina.SoučekNové letní kino uvedeno do provozu – 08/2022.
3. Budeme hledat řešení pro teplejší vodu na koupališti.SeberaPrověřeno. V letním období teplota vody přijatelná. Jeví se možnost jednoduchého zakrytí bazénu přes noc a tím by došlo ke snížení tepelných ztrát.
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních a kulturních akcí).Dospíšil, SeberaNový web spuštěn v 04/2022.
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina.SoučekDochází k postupnému navyšování příspěvku MěKS. Proběhla rekonstrukce letního kina. Ve stálém kině bylo vyměněno plátno. Došlo k přestěhování kavárny do prostor na ul. Mlýnská.
6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek.SeberaProbíhá - díky stálé finanční podpoře subjektů provozujících sportovní areály (SSK, Sokol, fotbal, tenis). Dále probíhá podpora trenérů prostřednictvím dotačního titulu.
7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory.SeberaPodporováno v rámci dotačních titulů města. Na Klucanině vybudováno nové workoutové hřiště. V r. 2022 zaveden nový dotační titul pro podporu aktivit seniorů.
8. U cyklostezky na Železné doplníme venkovní posilovací stroje vhodné pro všechny generace.SeberaV blízkosti pumptracku vybudován workout. Součástí jsou také prvky pro malé děti, které byly v r. 2022 rozšířeny. Chybí posilovací stroje pro seniory (další etapa).
9. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku (singltrek).DospíšilV r. 2021 byla vypracována studie singltrailů v lesích mezi Březinou a Předklášteřím. Pro případnou realizaci je třeba dořešit vlastnické poměry (je vedeno na pozemcích soukromých vlastníků). Předběžně bylo jednáno se správcem lesů Cisterciáckého opatství.
10. Vylepšíme hřiště na sídlišti Pod Květnicí.SeberaProvedeno nové oplocení
11. Podpoříme další smysluplné využití budovy bývalé školy v Jamném.SoučekMístními obyvateli byl založen spolek K.R.A.J., který využívá část budovy pro svou činnost, vč. provozu knihovny. Neopravitelná část (bývalý byt školníka) bude demoličně zbourána.
12. Ve spolupráci s římskokatolickou církví a Cisterciáckým opatstvím podpoříme oživení národní kulturní památky Porta coeli.Dospíšil, SoučekMěsto v letech 2020-2022 každoročně finančně podpořilo (ročně 400 tis. Kč) rekonstrukci památky.
13. V rámci revitalizací sídlišť budeme podporovat vznik komunitních zahrad.SoučekByly vytvořeny dvě lokality (mezi sídlišti Květnice a Hony a u tratě za ul. Wágnerova). Obě lokality čítají 35 zahrádek.
Senioři, sociální služby, zdravotnictví
1. Podpoříme aktivity pro seniory a akceptaci Senior pasů v městských zařízeních.SeberaAkceptace senior-pasů byla zvedena na koupališti a kluzišti.
2. Prostřednictvím příspěvkových organizací města a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě.SeberaV r. 2022 byl zaveden nový dotační titul pro podporu aktivit seniorů - podpořeno bylo celkem 5 projektů.
3. Podpoříme vysoký standard poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb.SeberaByl zpracován a vydán nový Komunitní plán sociálních služeb na období 2021-2023. Došlo k rozšíření kapacit pečovatelských služeb CSS Tišnov a Charita Tišnov). Finanční podpora se každoročně zvyšuje.
4. Budeme i nadále podporovat kvalitní rychlou záchrannou službu.DospíšilJedná se kompetenci JmK, služba je dostatečně zajištěna.
5. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity specializovaných ambulancí.Dospíšil, SeberaJmK v lednu 2020 schválil koncepci zdravotnictví pro roky 2020–2025, která obsahuje zadání studie na transformaci zdravotnických zařízení. Tišnovská nemocnice získala své místo v krajské síti.
6. Nadále se budeme snažit ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici ku prospěchu občanů.DospíšilV r. 2021 byla dokončena výstavba ambulantního traktu. Dále byly např. opraveny chodníky v parku a v r. 2022 obnoveno jezírko.
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch
1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec, Klucanina, Květnice, atd.).NavrátilV r. 2022 započala výstavba OD Lidl (naproti Benzince); další obch. prostory vznikly v objektu Noemi u nádraží ČD, Na Honech vznikla nová myčka; v areálu Na Pile jsou plánovány komerční prostory, připravuje se nová školka na Honech.
2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb.NavrátilByla zavedena nová funkcionalita - Mobilní rozhlas pro podnikatele, kterou město informuje např. o uzavírkách, výběrových řízeních, legislativních změnách. Dále byl v 02/2022 spuštěn projekt “Podnikni to!” na podporu začínajících podnikatelů.
3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme vznik a rozvoj podnikatelské zóny a zaměstnanosti v lokalitě „Díly pod městem“.Souček, NavrátilMěsto má od r. 2018 Studii protipovodňových opatření, který však nebyl z rozhodnutí vedení města realizován. To však neznemožňuje rozvoj podnikatelské zóny.

Město umožnilo rozvoj prodejem pozemků firmě Lunek, s.r.o.. Dalším významným vlastníkem pozemků v lokalitě je firma Likov, která jedná s městem o směně části pozemků s cílem vybudovat v zóně svůj výrobní a skladovací areál.
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání obyvatel a současně pro podporu prodeje regionálních produktů.NavrátilTišnovské trhy se konají pravidelně v sobotu od jara do podzimu.
5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města podpoříme jejich nájemníky.Souček, NavrátilV r. 2019 byla dokončena rekonstrukce terasy v letním kině, r. 2021 byly zrekonstruovány prostory Pěny dní, průběžně probíhá rekonstrukce interiéru polikliniky, apod.
6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit ve spolupráci s místními podnikateli.SoučekCestovní ruch je řešen prostřednictvím MěKS, které mmj. provozuje TIC. Konkrétní opatření vyplývají z Koncepce rozvoje cestovního ruchu, přičemž jsou realizována v souladu s akčním plánem (např. Vytvoření kalendáře akcí v rámci webu města, propagační materiál o fenoménech Tišnovska, pivní a gastro festival). Z důvodu koronavirové epidemie došlo u některých opatření k časovému posunu.
7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy.SoučekKonkrétní produkty a programy definuje Koncepce rozvoje cestovního ruchu (viz. bod 6.).