„Semafor“ programového prohlášení k 1. 11. 2020

6 listopadu, 2020 MOST, Radnice0

Přinášíme souhrnnou informací o stavu realizace programové prohlášení koalice na volební období 2018-2022 pomocí infografiky. Každý bod programového prohlášení má svého garanta a jednotlivé barvy signalizují stav plnění. Po rozkliknutí oblastí naleznete detailní popis plnění…

Červená = zatím neřešeno
Oranžová = práce probíhá, jednání začala, bod je rozpracován, ale nedokončen.
Zelená = splněno.

Stav plnění programového prohlášení koalice k 1. 11. 2020

Semafor programového prohlášení 2018-2022 - souhrn

Oblastneřešenorozpracovánosplněno
Správa města a jeho financování054
Investice a majetek města055
Doprava ve městě152
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost189
Rodina a školství024
Sport, kultura, volný čas, spolkový život085
Senioři, sociální služby, zdravotnictví024
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch052

Semafor programového prohlášení 2018-2022 - podrobný

  
OBLASTgarant
Správa města a jeho financování
1. Zavedeme participativní rozpočet – občané rozhodnou o tom, kam město Tišnov investuje část svých prostředků.Dospíšil, Sebera
2. Stojíme o názor občanů města - i nadále budeme realizovat dotazníkové akce, veřejné prezentace a debaty.Dospíšil
3. Garantujeme udržení pozitivní atmosféry ve městě, vzájemnou důvěru, otevřenost, slušnost a vstřícnost, nezávislou radnici, profesionalitu a odbornost.Dospíšil
4. Úřad bude nadále otevřený a vstřícný občanům, budeme zveřejňovat maximum materiálů a online přenosy z jednání zastupitelstva.Dospíšil
5. Vytvoříme strategický plán města Tišnova na období 2021-2025.Dospíšil
6. Budeme nápomocni neziskovým organizacím a podnikatelům v oblasti získávání dotací.Dospíšil, Navrátil
7. Zachováme projektovou kancelář MěÚ Tišnov s cílem získat dotace z evropských a státních zdrojů na smysluplné projektyDospíšil
8. Transparentní výběrová řízení, veřejné zakázky a uveřejňování smluv jsou pro nás samozřejmostí.Dospíšil, Navrátil
9. I nadále budeme podporovat zejména efektivní a dlouhodobě udržitelné projekty.Dospíšil
Investice a majetek města
1. Vybudujeme park a novou mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou.Souček
2. Postavíme smuteční síň v prostoru nového hřbitova.Souček, Šikula
3. Budeme pokračovat v projektech revitalizace sídlišť.Souček
4. Architektonicky a projektově připravíme revitalizaci náměstí Míru s cílem vytvoření prostředí pro setkávání a společenský život občanů.Souček
5. Podpoříme vznik nových malometrážních bytů.Souček, Navrátil
6. Provedeme výměnu veřejného osvětlení za úspornější.Souček
7. Budeme hledat smysluplné využití Hotelu Květnice.Dospíšil, Souček
8. Zavedeme free wifi na náměstí, v parku a na dalších veřejných místech.Souček
9. Budeme dlouhodobě udržovat stávající majetek.Souček
10. Vytvoříme odpočinkové místo u kašny na Kukýrně a zvážíme její zprovoznění.Souček
Doprava ve městě
Zlepšíme dopravní situaci ve městě následujícími opatřeními:
1. Vytvoříme 100 nových parkovacích míst v sídlištích a u nádraží.Souček, Šikula
2. Zahájíme jednání s provozovatelem lomu a JmK o odklonu nákladní dopravy z centra Tišnova.Šikula, Dospíšil
3. Vypracujeme analýzu záměru zřízení Městské hromadné dopravy se zastávkami – penzion, náměstí, nádraží, nemocnice, nový hřbitov, Klucanina, apod.Šikula
4. Dokončíme rekonstrukci komunikací Brněnská, Riegrova, Černohorská.Šikula
5. Projektově připravíme a dle možností provedeme opravy ulic v nedobrém stavu – Osvobození, Dřínová, Horova, Havlíčkova, Vrchlického, Husova, zbývající část ul. Jiráskova.Šikula, Souček
6. Podpoříme budování cyklostezek, cyklopruhů a jejich značení s cílem umožnit cyklistům bezpečnější průjezd městem.Šikula, Dospíšil
7. Vyhodnotíme přínos placeného parkování v centru města a zvážíme možnost jeho rozšíření.Šikula
8. Budeme aktivně podporovat brzké zahájení realizace připravené rekonstrukce tišnovského vlakového nádraží tak, aby se stalo důstojným dopravním uzlem regionu.Šikula
Životní prostředí, veřejný prostor, bezpečnost
1. Postaráme se o čisté veřejné prostranství a rozkvetlý Tišnov.Šikula
2. Vytvoříme 5 dalších míst v úklidové rotě.Šikula
3. Vysadíme další trvalkové záhony a aleje stromů.Šikula
4. Vylepšíme úklidovou techniku.Šikula
5. Udržíme pozici městské architektky a soukromé či developerské projekty budeme chtít veřejně projednávat a usměrňovat tak, aby obohatily veřejný prostor.Dospíšil
6. Služby sběrného dvora rozšíříme o vybudování re-use centra (možnost odkládání věcí, které mohou jiní lidé znovu využít).Šikula
7. Budeme nadále podporovat a motivovat občany, kteří třídí odpad.Šikula
8. Na vhodných místech navýšíme počet odpadkových košů a stojanů se sáčky na psí exkrementy.Šikula
9. Dětská hřiště ve městě budeme udržovat a rozvíjet o moderní interaktivní prvky.Sebera
10. Podpoříme zvýšení kapacity čističky odpadních vod Tišnov – Březina.Šikula
11. Podpoříme projekty zaměřené na udržení vody v krajině a necháme zpracovat studii na šetření s pitnou vodou v době jejího nedostatku.Šikula
12. Podpoříme projekt vybudování biokoridoru mezi Květnicí a Klucaninou.Šikula Souček
13. Žijeme a nadále chceme žít v bezpečném a čistém městě. Podpoříme veškeré dosavadní preventivní aktivity.Šikula, Pilný
14. Dokončíme rekonstrukci a rozšíření městského kamerového systému.Pilný, Šikula
15. Budeme usilovat o zvýšení bezpečí na přechodech pro chodce a u cyklistů.Šikula
16. Zachováme a podpoříme Městskou policii – především jako nástroj prevence kriminality.Šikula, Pilný
17. Budeme klást důraz na podporu práce s mládeží jako nejefektivnější formu prevence sociálně-patologických jevů.Šikula, Sebera
18. Prověříme možnost zřízení a případného zavedení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad.Souček
Rodina a školství
1. Snížíme počet dětí ve třídách stávajících školek (celkem je v tišnovských školkách 46 dětí na výjimku).Souček, Sebera
2. INSPIRO, Rodinné centrum Studánka, ZUŠ a další spolky fungují skvěle, a proto je podpoříme.Sebera
3. Pomůžeme školám a školkám v modernizaci a vybavení tříd.Souček, Sebera
4. Připravíme projekt celkové rekonstrukce objektu staré školy na ulici Riegrova.Souček, Sebera
5. Podpoříme aktivity dětské skupiny – umožníme tím přijetí dvouletých dětí.Sebera
6. Udržíme stávající kvantitu a kvalitu prorodinných aktivit formou vzájemné informovanosti a pomocí v získávání dalších dotačních titulů.Sebera
Sport, kultura, volný čas, spolkový život
1. Pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny (WC u restaurace Krček, výměna židlí v sále, projekt celkové rekonstrukce sálu).Souček, Sebera
2. Budeme pokračovat v rekonstrukci areálu letního kina.Souček
3. Budeme hledat řešení pro teplejší vodu na koupališti.Sebera
4. Vytvoříme nový web města s kalendářem akcí (lepší koordinace a propagace pořádaných sportovních a kulturních akcí).Dospíšil, Sebera
5. Podpoříme činnost a další rozvoj městské knihovny, muzea, letního i stálého kina.Souček
6. Zasadíme se o sportování mládeže v Tišnově za zvýhodněných podmínek.Sebera
7. Podpoříme všestrannost sportu pro mladé i seniory.Sebera
8. U cyklostezky na Železné doplníme venkovní posilovací stroje vhodné pro všechny generace.Sebera
9. Zadáme studii možného vybudování tišnovského bikeparku (singltrek).Dospíšil
10. Vylepšíme hřiště na sídlišti Pod Květnicí.Sebera
11. Podpoříme další smysluplné využití budovy bývalé školy v Jamném.Souček
12. Ve spolupráci s římskokatolickou církví a Cisterciáckým opatstvím podpoříme oživení národní kulturní památky Porta coeli.Dospíšil, Souček
13. V rámci revitalizací sídlišť budeme podporovat vznik komunitních zahrad.Souček
Senioři, sociální služby, zdravotnictví
1. Podpoříme aktivity pro seniory a akceptaci Senior pasů v městských zařízeních.Sebera
2. Prostřednictvím příspěvkových organizací města a místních spolků iniciujeme rozšíření nabídky programů pro seniory a možností jejich zapojení do života ve městě.Sebera
3. Podpoříme vysoký standard poskytování sociálních služeb a činnost neziskových organizací v této oblasti (Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Tišnov, Domov pro seniory sv. Alžběty v Žernůvce, Svaz tělesně postižených Tišnovsko) v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb.Sebera
4. Budeme i nadále podporovat kvalitní rychlou záchrannou službu.Šikula
5. Budeme aktivně spolupracovat s vedením kraje na vytvoření koncepce zdravotnictví s cílem zajištění dostatečné kapacity specializovaných ambulancí.Šikula
6. Nadále se budeme snažit ovlivňovat změny v tišnovské nemocnici ku prospěchu občanů.Šikula
Podpora podnikání a zaměstnanosti, cestovní ruch
1. Podpoříme vznik nových obchodů a služeb v lokalitách, kde tato vybavenost chybí (Hony za Kukýrnou, Trnec, Klucanina, Květnice, atd.).Navrátil
2. Vážíme si místních podnikatelů, a proto budeme nápomocni při řešení jejich problémů a potřeb.Navrátil
3. Protipovodňovými opatřeními na řece Svratce umožníme vznik a rozvoj podnikatelské zóny a zaměstnanosti v lokalitě „Díly pod městem“.Souček, Navrátil
4. Budeme i nadále rozvíjet Tišnovské trhy jako místo setkávání obyvatel a současně pro podporu prodeje regionálních produktů.Navrátil
5. Rekonstrukcemi nebytových prostor v majetku města podpoříme jejich nájemníky.Souček, Navrátil
6. Konkrétní opatření v cestovním ruchu budeme řešit ve spolupráci s místními podnikateli.Souček
7. Na základě koncepce cestovního ruchu vytvoříme konkrétní turistické produkty a programy.Souček