Zpráva o průběhu investičních akcí r. 2020 (stav k 15.8. 2020)

14 září, 2020 MOST, Radnice0

Na zářijovém zastupitelstvu (21. 9. 2020) bude projednávána tato zpráva. Zdroj: http://materialy.tisnov.cz/

Silnice:

Prodloužení komunikace Wágnerova

 • Rozpočet 2020: 2,2 mil. Kč Bez dotace.
 • Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: předpoklad 1.463.495,48 Kč, bude potvrzeno po podpisu smlouvy.
 • Termín realizace: nejpozději do 31.10. 2020.
 • Zhotovitel: STRABAG a.s., IČ: 60838744
 • Předmětem investiční akce bude prodloužení komunikace, chodníku a veřejného osvětlení ve vazbě na investici společnosti  EVVA spol. s r.o. vybudování prodloužení uličního řadu vodovodu a kanalizace a přeložky sdělovacích kabelů.
 • Aktuální stav: proběhl výběr zhotovitele stavby, je podepsána smlouva o dílo na zhotovení,  po předání staveniště zhotoviteli bude zahájena realizace díla.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací:

Parkoviště u nádraží

 • Rozpočet 2020: 23,5 mil. Kč
 • Dotace: v r. 2019 z IROP prostřednictvím ITI BMO obdrženo rozhodnutí o poskytnutí dotace  ve výši 90% způsobilých nákladů
 • Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 13.883.661,74 Kč
 • Termín realizace: 04 – 11/2020
 • Lhůta výstavby: 210 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli
 • Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, IČ: 43005560
 • Investiční akce řeší vybudování nového parkoviště P+R osobních automobilů včetně nové komunikace, úpravy stávající komunikace, zřízení nových sjezdů, zapravení silnice III/3771, vsakovacího trativodu, veřejného osvětlení, přípojky pro dobíjecí stanici elektromobilů, systému detekce obsazenosti parkoviště, vegetačních a sadových úprav, vybudování stání K+R a stání pro jízdní kola před nádražní budovou a dalších souvisejících prací, jejichž smyslem je uspokojit poptávku po převážně celodenním parkování osobních automobilů.
 • Aktuální stav: probíhají stavební práce dle harmonogramu s termínem dokončení 18.11. 2020.

Cyklostezka Ostrovec

 • Rozpočet 2020: 3,6 mil. Kč
 • Dotace: v r. 2019 obdržena dotace JmK 1,614 mil. Kč
 • Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 2.995.514,- Kč
 • Termín realizace: 24.2. 2020 – 30.6. 2020
 • Zhotovitel: TOPSTAV, s.r.o., IČ: 46977660
 • Aktuální stav: DOKONČENO

Opěrná zeď – zastávka Trnec

 • Rozpočet 2020: 1,2 mil. Kč  Bez dotace.
 • Termín realizace: v r. 2021
 • Předmětem investiční akce bude vybudování opěrné gabionové stěny včetně drenáže. Vyvolanou investicí je přeložka NN kabelu – vlastníka DS – E.On.
 • Aktuální stav: investiční akce přesunuta na jaro roku 2021.

 

Základní školy:

ZŠ nám. 28. října – odlučovač tuků z kuchyně

 • Rozpočet 2020: 650 tis. Kč
 • Bez dotace
 • Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 596.659,01 Kč
 • Termín realizace: nejpozději do 20.9. 2020
 • Zhotovitel: Stavitelství Zemánek s.r.o., IČ: 29353068
 • Předmětem investiční akce bude výměna stávajícího odlučovače tuků za nový.
 • Aktuální stav: probíhají stavební práce

 

Bytové hospodářství:

Revitalizace bytového domu čp. 255 Na Mlékárně

 • Rozpočet 2020: 4,0 mil. Kč
 • Dotace 2020: 2,3 mil. Kč EU SF
 • Termín dokončení realizace: 16.12.2019
 • Zhotovitel: BAUMAT, spol. s r.o., IČ: 48529753
 • Aktuální stav: DOKONČENO 

Vestavba bytů Komenského nám. 145

 • Rozpočet 2020: 7,5 mil. Kč,  Bez dotace.
 • Termín realizace: nebude realizováno
 • Po statickém posouzení a vyhodnocení výše investičních nákladů nebude vestavba 4 bytových jednotek do střešního prostoru bytového domu provedena. Realizaci půdní vestavby podmiňuje zesílení stávajících nosných stěn v nižších podlažích a zesílení stávajících základů pomocí mikropilotáže. V letošním roce budou provedeny udržovací práce střechy.
 • Aktuální stav: probíhá zpracování dokumentace na provedení udržovacích prací.     

Nebytové hospodářství:

Smuteční síň

 • Rozpočet 2020: 22,0 mil. Kč, Bez dotace
 • Z důvodu posunu zahájení realizace stavby je předpoklad čerpání v r. 2020: 9,00 mil. Kč
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. DPH byla 31.319.519,39 Kč
 • Lhůta výstavby: 560 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli
 • Termín realizace: předpoklad 09/2020 – 03/2022 
 • Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 32.775.820,24 Kč
 • Zhotovitel: předpoklad Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., IČ: 29298113
 • Předmětem investiční akce bude vybudování novostavby smuteční síně, včetně jejího zázemí pro smuteční obřady a rozloučení se zesnulými. Součástí bude rovněž vybudování skladu, dělících zdí, oplocení, komunikací, zpevněných a manipulačních ploch, technické infrastruktury, provedení sadových úprav, výsadby zeleně a další související stavební práce.
 • Aktuální stav: proběhl výběr zhotovitele stavby, po podpisu smlouvy o dílo na zhotovení a předání staveniště zhotoviteli bude zahájena realizace díla.

Rekonstrukce letního kina – 1.etapa

 • Rozpočet 2020: 7,3 mil. Kč, Bez dotace
 • Termín realizace: předpoklad 10/2020 – 05/2021
 • Předmětem investiční akce bude oprava nevyhovujícího stavu letního kina (porušené zpevněné plochy, dřevěné části lavic se rozpadají, budova promítací kabiny nemá funkční hydroizolace konstrukce střechy je porušena – dochází k zatékání, opěrná stěna za promítací kabinou vykazuje povrchové poruchy aj.). V rámci opravy nedojde ke zvýšení počtu návštěvníků ani ke změně využití areálu, dopravní řešení areálu zůstává beze změn. Návrh optimalizuje materiálové a technické řešení, dojde k úpravě svahování hlediště, tak aby ve všech částech byla pro diváky zajištěna správná křivka viditelnosti. Počítá se s použitím prefabrikovaných stupňů, na které budou osazeny nové pohodlné lavice na sezení. Stávající promítací kabina bude zbourána a v centrální pozici směrem k plátnu bude postaven nový dvoupodlažní objekt sdružující funkce: rozvodna NN, bar se skladem, zastřešení s přesahem a v úrovni patra promítací kabina. Stávající jeviště, které absolutně nevyhovuje požadavků na provoz a vykazuje stavebnětechnické poruchy, bude odstraněno, v celé ploše dojde ke srovnání terénu a vytvoření jedné úrovně pro vyskládání jeviště z praktikáblů. 
 • Aktuální stav: probíhá zpracování projektové dokumentace, která je konzultována s městskou architektkou

               

Veřejné osvětlení:

VO v parku Hony za Kukýrnou

 • Rozpočet 2020: 1,2 mil. Kč, Bez dotace.
 • Předmětem investiční akce bude vybudování veřejného osvětlení v novém parku, je řešeno v rámci investiční akce Park Hony za Kukýrnou.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Park Hony za Kukýrnou

 • Rozpočet 2020: 6,3 mil. Kč
 • Celkové náklady rozpočet 2020: 8,3 mil. Kč
 • Dotace: předpoklad z OPŽP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny – dotace z OPŽP ve výši 60 % způsob. výdajů potvrzena
 • Cena dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. DPH: 6.623.300,80 Kč
 • Termín realizace: 09 – 03/2021
 • Lhůta výstavby: 180 kalendářních dní od předání staveniště zhotoviteli
 • Zhotovitel: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, IČ: 43005560 Předmětem investiční akce bude vybudování nového parku. Páteřní parková pěšina v podobě světlé mírně křivky procházející středem parku pod korunami nepravidelně vysázených stromů s podchodnými korunami bude doplněna pěšinkami, keři, nízkým pobytovým trávníkem, suchými loučkami ve většinové ploše periferních oblastí, mobiliářem a veřejným osvětlením. Ve středové části parku bude vynechán prostor pro budoucí mateřskou školku.
 • Aktuální stav: zahájena realizace díla.

Suchý poldr Hony

 • Rozpočet 2020: 1,0 mil. Kč
 • Celkové náklady rozpočet 2020: 5,0 mil. Kč
 • Dotace: předpoklad z OPŽP do 11.01. 2021 ve výši 85 % způsobilých výdajů, v případě získání dotace podmínka ukončení realizace nejpozději do 21.12. 2023
 • Termín realizace: předpoklad v r. 2021 
 • Aktuální stav:  kompletace žádosti o dotaci.

Současně probíhá projektová příprava akcí dle investičního výhledu na r. 2020-22:

Silnice: Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova: zpracován koncept studie, koncept studie projednán v komisích města, proběhlo veřejná prezentace studie prostřednictvím videochatu, občané mohli zasílat podněty a připomínky ke studii.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací: Rekonstrukce ulice Riegrova, Černohorská: dokončeny projekční práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby, SÚS Jmk získala dotaci na svou část stavby, předpoklad zahájení realizace jaro 2021. 

Revitalizace náměstí Míru: provedeno doměření a provedeny průzkumy, probíhají projekční práce. 

Předškolní zařízení: Nová MŠ Na Honech: probíhá povolovací řízení

Základní školy: Revitalizace tělocvičen ZŠ nám. 28. října: probíhá předprojektová příprava

ZŠ Riegrova: provedena předprojektová příprava, provedeno zaměření a stavebně technický průzkum. Probíhá zpracování investičního záměru na rekonstrukci objektu.

Nebytové hospodářství: Hotel Květnice: provedena předprojektová příprava, provedeno zaměření a stavebně technický průzkum. Ve spolupráci s městskou architektkou připravujeme zadání pro oslovení cca 3 architektů za účelem vypracování architektonicko-dispoziční studie rekonstrukce hotelu Květnice.

RE-USE centrum, Tišnov: zpracován projekt a podána žádost o dotaci na SFŽP ve výši 85% způsobilých nákladů

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Revitalizace sídliště Pod Květnicí: aktualizuje se koncept studie s ohledem na probíhající projekční práce na 1. etapě

Revitalizace sídliště Pod Květnicí – 1.etapa: probíhají projekční práce (předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFRB do 07/2020 – dotace 50 % způsobilých výdajů, max. 6mil).