Členská schůze spolku MOST 10. 2. 2020

10 února, 2020 MOST 20200

Zápis z členské schůze

Členská schůze byla svolána v souladu  se stanovami spolku, a to  dne 24. 01. 2020 e-mailovou pozvánkou odeslanou členům spolku předsedou spolku Jiřím Dospíšilem.

Přítomni: L. Cvrkalová, L. Čermáková, J. Dospíšil, V. Drhlík, T. Havlát, P. Veselá Hanusová, M. Kubát, Z. Kunický, A. Navrátil, T. Ondráček, V. Pozděnová, M. Sebera, R. Tichý.

Omluveni: M. Krištofová, M. Seyfertová, L. Steinhauser.

Členové spolku, kteří se dostavili na jednání členské schůze, se zapsali do listiny přítomných (viz příloha č.1 zápisu).

Zahájení a schválení programu jednání

Předseda spolku Jiří Dospíšil (předsedající) přivítal všechny přítomné (fyzicky přítomno 12 členů spolku) a přednesl návrh programu jednání.

Na program jednání členské schůze navrhuje v souladu s pozvánkou zařadit tyto body:

 1. Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2019 (předseda J. Dospíšil)
 2. Rámcový plán činnosti spolku na období 2020-2021 (předseda J. Dospíšil) – MOSToviny, akce MOSTu
 3. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 (pokladník T. Ondráček);
 4. Rozpočet na rok 2020 (pokladník T. Ondráček);
 5. Podněty členů spolku
 6. Různé
 7. Závěr

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje program jednání dle návrhu
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající navrhl zapisovatele Martina Seberu a jako ověřovatelku zápisu Veroniku Pozděnovou.

USNESENÍ: Členská schůze určuje zapisovatelem Martina Seberu a jako ověřovatelku zápisu Veroniku Pozděnovou.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2019

Předseda spolku Jiří Dospíšil seznámil přítomné se zprávou o činnosti výboru spolku za rok 2019. Výbor se v roce 2019 scházel dle potřeby, a to celkem 8 krát, z toho 4 krát s jinými subjekty, které mají své zastoupení v zastupitelstvu města (1 x ANO, 2 x Strana zelených, 1 x ODS). Nad rámec těchto oficiálních schůzí se členové výboru setkávali i neformálně. Předseda pochválil členy výboru spolku za zodpovědnou účast na schůzích výboru a aktivní podíl na řešení projednávaných bodů. Celý spolek se pak v roce 2019 sešel celkem 4 krát – v únoru, květnu, září a říjnu. 

USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru spolku za rok 2019.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Rámcový plán činnosti spolku na období 2020-2021 (předseda J. Dospíšil) – MOSToviny, akce MOSTu

Předseda spolku Jiří Dospíšil seznámil přítomné s rámcovým plánem činnosti spolku na období 2020-2021. Po komunálních volbách došlo v roce 2019 k zapracování členů spolku v rámci orgánů města (rada, zastupitelstvo, komise, výbory) a k naplňování programového prohlášení. Toto naplňování spolek průběžně sleduje a vyhodnocuje. V nejbližší době bude vytvořeno další vydání MOSTovin, které budou distribuovány do všech poštovních schránek v Tišnově. Na rok 2020 se mimo výše uvedené členové spolku zúčastní akce „Ukliďme Tišnov“ dne 4.4.2020. Dále byla většinová shoda na uspořádání podzimní akci pro veřejnost na náměstí (Moštování s MOSTem). V roce 2021 se pak uskuteční volební členská schůze.

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje rámcový plán činnosti spolku na období 2020-2021 .
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2019

Pokladník spolku Tomáš Ondráček seznámil členy spolku s předběžnou zprávou o hospodaření spolku za rok 2019. Příjmy tvořily výhradně příspěvky a dary členů spolku.

USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí informace pokladníka spolku ve věci předběžné zprávy o hospodaření spolku za rok 2019.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Rozpočet na rok 2020

Pokladník spolku Tomáš Ondráček seznámil členy spolku s návrhem rozpočtu spolku na rok 2020. Stěžejními výdaji by mělo být – vydání MOSTovin a akce moštování s MOSTem.

USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí informace pokladníka spolku ve věci rozpočtu na rok 2020.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje 1OO,- Kč jako minimální výši členských příspěvků pro rok 2020.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Podněty členů spolku

Předseda spolku vyzval členy spolku k diskusi a ke vznesení podnětů týkajících se činnosti spolku.

Diskutována byla následující témata další témata: rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská, rekonstrukce ul. Dvořákova, parkoviště u nádraží, cyklostezka Ostrovec, kluziště, Smuteční síň, mimořádné dotace, činnost poradních orgánů RM a ZM, Architektonicko-urbanistická soutěž – revitalizace náměstí Míru.

 

 1. Různé
  Čermáková – přednesla zprávu o kontrole daňových a účetních dokladů, účetních sestav a výkazů za kalendářní rok 2018, kterou provedly členky kontrolní komise spolku MOST ve složení Libuše Čermáková, Veronika Pozděnová a Ludmila Cvrkalová. Komise konstatuje, že účetnictví je řádně vedeno a bez závad.

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje zprávu kontrolní komise o kontrole daňových a účetních dokladů, účetních sestav a výkazů za kalendářní rok 2018.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

  

 1. Závěr

Předseda spolku Jiří Dospíšil zrekapituloval usnesení přijatá členskou schůzí a ukončil členskou schůzi ve 21:45 hodin.

Příloha č.1 zápisu: listina přítomných (příloha č.1)

V Tišnově dne 10. 02. 2020

…………………..                                                  ………………..

zápis pořídil: Martin Sebera                                zápis ověřila: Veronika Pozděnová