Co všechno jsme o tenise (ne)věděli?

29 srpna, 2019 MOST, Radnice, Spolky, Sport0

V souvislosti s projektem rozšíření tenisových kurtů a podpory tohoto projektu ze strany města jsme se ve spolku MOST zabývali různými otázkami a hledali na ně odpovědi. Otázky se týkaly především toho, zda je tento projekt hoden mimořádné podpory města, co vlastně a komu přinese, zda tedy tyto prostředky budou vynaloženy účelně a také obecně fungování tenisového klubu. Vzhledem k tomu, že předseda tenisového klubu Zdeněk Kunický je také členem spolku MOST, jehož 8 zástupců (vč. předsedy tenisového klubu) bylo vloni zvoleno do zastupitelstva města, považujeme za transparentní se s veřejností o výsledky našeho snažení podělit. Výsledné odpovědi dle našeho názoru svědčí o tom, že vznik dvou nových kurtů stejně jako jiné investice do sportovní infrastruktury (druhé fotbalové hřiště, sportovní hala SSK, sportoviště Sokola apod.) si podporu města zaslouží. Co si o tom myslíte vy? Budeme rádi, když nám napíšete svůj názor (info@most-tisnov.cz).

 1. Je tenisový klub spíše neziskový spolek než podnikatelská aktivita?

Je to jednoznačně neziskový spolek, má tedy stejnou formu jako podobné sportovní kluby v Tišnově.  

 1. Je obecně prospěšný pro širokou veřejnost z Tišnova a okolí, hlavně pro děti a mládež?

Je obecně prospěšný pro všechny, kteří mají o tenis zájem z Tišnova a také z jeho okolí. 

 1. Je přístupný všem a není to jen pro movitější občany?

Je přístupný a otevřený naprosto všem. Tenis v Tišnově hrají jak členové tenisového klubu, tak kdokoliv z veřejnosti. 

 1. Je dotace na podporu dalších dvou kurtů účelná? 

Dotace podpoří nejen všechny členy klubu, ale i ostatní zájemce z řad veřejnosti. Navýšení kapacity kurtů bylo nutné z toho důvodu, aby byla uspokojena poptávka. Do té doby nebylo možné uspokojit všechny zájemce. Dotace je podporou především mládeže, která co do využití kurtů představuje cca 90%. Je to investice, která bude nejen pro současné tenisty, ale bude pro všechny nadcházející generace. 

 1. Je etické, aby zastupitel a člen MOSTu pobíral dotace do klubu, který vede jako předseda? 

Zdeněk Kunický je předsedou tenisového klubu od roku 2007 a trenérem mládeže od roku 2001. Do komunální politiky vstoupil v roce 2015. Je zřejmé, že i jeho působení v čele tenisového klubu přispělo k tomu, že byl opakovaně zvolen do zastupitelstva města. Za dobu jeho působení v zastupitelstvu města v letech 2015-2018 obdržel tenisový klub pouze jednu mimořádnou dotaci ve výši 100.000 korun na nové osvětlení v nafukovací hale – tj. na projekt v celkové hodnotě 400.000 Kč. 

V květnu 2019 požádal tenisový klub o mimořádnou podporu města ve výši 1.000.000 Kč na výstavbu dvou nových tenisových kurtů a posunutí stávajícího fotbalového hřiště – tj. projekt v celkové hodnotě přes 2.200.000 Kč.  V červenci (poté, co se dozvěděl, že nebude poskytnuta mimořádná dotace z Jihomoravského kraje ve výši 500.000 Kč) žádá o dofinancování investice o částku 400.000 Kč, přičemž 100.000,- Kč dokázal získat na tuto akci sponzorsky. 

Smysl investice spočívá v tom, že na tenis v Tišnově bude moci chodit více mladých tenistů. Je s tím však spojený také třetinový nárůst práce, která se v tenisovém areálu během celého roku provádí. Podílí se na ní všichni členové klubu a např. rodiče dětí dobrovolnicky odpracují během roku přes 1300 hodin. 

 1. Kdo vede tenisový klub a jak zde funguje rozhodovací proces, komu klub a areál patří?

Klub má jako všechny ostatní zapsané spolky své stanovy. Dle stanov tišnovského tenisu je nejvyšším orgánem valná hromada. Činnost klubu mezi valnými hromadami řídí výbor klubu, který má 3-5 členů v čele s předsedou klubu, který je volen valnou hromadou na dobu 4 let. Předseda je statutárním zástupcem klubu a jedná jménem klubu ve styku s orgány státní správy či institucemi. Na období 2018-2021 byl zvolen předsedou klubu Zdeněk Kunický. Klub tedy funguje stejně jako ostatní spolky, pro které jsou závazné stanovy. 

Klub a areál na Ostrovci patří a vždy patřil spolku – tedy všem jeho členům, kteří se o něho řádně starají a plní svoje povinnosti dle stanov. Kompletní znění stanov je na  https://tenis-tisnov.cz/o-klubu/stanovy-klubu/

 1. Jaké jsou náklady a výnosy klubu? Hospodaří se ziskem a případně jak vysokým?

Klub měl za rok 2018 obrat kolem 2,5 mil. Kč. Hlavní činnost klubu je ztrátová. Výnosy z hlavní činnosti jsou zejména z dotací a členských příspěvků. Klub provozuje i vedlejší činnost (pronájem dvorců, reklama), která kryje ztrátu z hlavní činnosti. Na konci roku 2018 klub hospodařil se ziskem 141.000 Kč. Zisk klubu není nijak závratný. V roce 2017 byl zisk jen 12.000 Kč v roce 2016 pak 113.000 Kč, což pokrylo ztrátu z roku 2015, která činila 149.000 Kč. Veškeré prostředky, které klub získá nad rámec svého rozpočtu, vždy investuje do zvelebení areálu, na provozní výdaje, či do sportovní činnosti mládeže. 

 1. Má klub zaměstnance a kolik? Působí tam nějací dobrovolníci?

Klub nemá jediného zaměstnance. Všichni trenéři a správci klubu jsou na dohodu či fakturují odvedenou práci na základě živnostenského oprávnění. Klub provádí veškeré platby přes účet (bezhotovostně). V klubu působí 2-3 správci, 10 trenérů, 1 účetní a administrátor.  

Dobrovolně se na pracích v klubu (příprava dvorců na jaře i na podzim pod halu, nafouknutí a sfouknutí haly, údržba areálu) odpracuje ročně přes 1300 hodin. Každý člen má za povinnost odpracovat minimálně 15 hodin ročně (rodič 10 a dítě 5 hodin). Ne všichni si povinnost splní, někteří však odpracují více. Za neodpracované hodiny není vybírán žádný poplatek. Pro srovnání lze uvést, že úprava jednoho kurtu od odborné firmy vyjde na 10.000 Kč, nafouknutí a sfouknutí haly na cca 50.000 Kč. Klub tak ušetří díky dobrovolnické činnosti členů a rodičů ročně asi 160.000 Kč. 

 1. Kolik zaplatí běžný člen klubu ročně za možnost hrát na kurtech? Jak je to s trenérem / bez trenéra / v létě a v zimě?

Do roku 2018 platil člen klubu do 18 let částku 900 Kč ročně a dospělý 1.500 Kč ročně. V letošním roce jsme museli přistoupit k navýšení částky u mládeže na 1.500 Kč a u dospělých na 2.500 Kč s ohledem na velkou investici klubu. Každý člen se tak podílel na rozšíření areálu. Další členské příspěvky poukazují členové klubu na účet klubu vždy v pravidelných intervalech. Jedná se o členské příspěvky za hraní s trenérem a členské příspěvky za hraní v hale.  

Závodní hráči, kteří jsou v péči trenérů klubu, hradí poplatek za trénink měsíčně podle skutečného počtu odtrénovaných hodin. U venkovní přípravy nejsou hráčům při tréninku ani při sparingových zápasech účtovány poplatky za kurt. Dvorce jsou hrazeny pouze v zimní (halové) sezóně. Hodina hry s trenérem je účtována částkou 260 Kč (individuální trénink), 140 Kč na osobu (skupinový trénink 2 svěřenců na dvorci), 95 Kč na osobu (3 svěřenci na dvorci) a 70 Kč (4 svěřenci na dvorci). Do této kategorie patří i příprava, kterou oficiální trenér osobně řídí, přestože není sám zapojen do vlastní hry. Částka za odehrané tréninky je po skončení měsíce spočítána a informace o její platbě rodiče obdrží na emailovou adresu.  

Platba za halu: od sezóny 2019/2019 je cena pro člena 280 Kč/hodina kurt (2005 – 2018 byla částka 260 Kč za hodinu). Tato částka je dále rozpočítána podle počtu hráčů na dvorci. 

Půlroční minitenisový příspěvek za školku pro děti ve věku 5-8 let činí v létě 3000 Kč včetně letních prázdnin, v zimě 3800 Kč. Každé období má přes 45 tréninkových jednotek. Minitenisté nehradí roční členský příspěvek. Částka za hodinu s trenérem je tedy cca 60 Kč v létě a 80 Kč v zimním období. Na kurtu jsou vždy maximálně 4 děti na trenéra. 

Pro srovnání: 

 • Ceny za halu v Brně, kde jsou stejné náklady na provoz, se pohybují od 350 do 700 Kč za hodinu. 
 • Cena za venkovní kurt v Brně od 150 do 250 korun za hodinu. 
 • Cena za trenéra v celé ČR od 300 do 1000 korun za hodinu a více. 
 1. Z platby za hodinu trenéra (cca 250 Kč) zůstávají všechny finance dotyčnému trenérovi nebo si z toho klub něco strhává?

V klubu působí asi 10 trenérů, kteří jsou odměňováni na základě své kvalifikace, ale také na základě zkušeností a kvality.  Z tohoto poplatku si klub nic nestrhává.  

Klub také investuje do trenérů, jejich vzdělávání, materiálního vybavení trenérů, nákupu tréninkových pomůcek, či soustředění trenérů. Při tréninkové hodině je trenér je téměř vždy zapojen do hry, přičemž stráví na kurtu s mládeží 4-7 hodin jdoucích po sobě za den. Jedná se tedy o mimořádně fyzicky náročný výkon. Samotná tréninková jednotka však sebou nese i opotřebení materiálu. Výplet na 3 – 10 hodin 300 Kč, míčky na 2 – 3 hodiny – 120 Kč. 

 1. Kolik je v tenisu celkově členů a kolik z toho z kategorie dětí a mládeže? Jak je to ve srovnání s ostatními sportovními kluby?

Klub má k dnešnímu dni 135 členů, z toho 115 členů do 18 let a 20 dospělých. Údaje o počtu mládeže v jiných spolcích z r. 2019: sokol 379, fotbal 184, basket 106, atletika 131, stolní tenis 29, volejbal 3. 

 1. Jsou to děti a mládež z Tišnova?

Převážná část dětí je z Tišnova a správního obvodu ORP Tišnov. Máme však i děti z Nového Města na Moravě, Blanska, Jedovnic, Brna atd. Pro dotační tituly však splňujeme kritéria, která jsou nastavená. Všechny děti hrdě reprezentují město Tišnov nejen v družstvech, ale i na turnajích jednotlivců. Všichni jsou odchovanci našeho klubu od útlého věku a v našem klubu pravidelně trénují. Tenis Tišnov má u rodičů dobrou vizitku kvality. 

 1. Je nějaká možnost zapojení i pro děti ze sociálně slabšího zázemí?

Klub je přístupný naprosto všem. Pokud v období 20 let chtěl někdo končit s tenisem pro finanční nedostupnost, tak se s ním vždy vedení klubu domluvilo na kompromisní situaci, aby mohl pokračovat i nadále. Oproti jiným tenisovým klubům stejné úrovně je naopak velice dostupný, protože klub využívá finanční podporu z města, MŠMT a kraje, tudíž mohou děti hrát za zvýhodněných podmínek. V celé ČR není mnoho klubů stejné či podobné úrovně, kde mají hráči takové finanční podmínky na trénování a takové zázemí. 

 1. Mohou si tam Tišnováci přijít zahrát tenis „jen tak“? Pokud ano, kolik činí cena za kurt pro dítě a pro dospělého? 

Tišnováci si můžou přijít zahrát jen tak kdykoliv. Stačí si zavolat, nebo přijít osobně na tenis a hodinu si rezervovat. Za kurt je hodinová taxa 120 korun pro všechny (stejná už více než 15 let). Za hru u odrazové stěny se neplatí nic. Pokud přijde člen klubu, který má zaplacené roční příspěvky, tak neplatí za hru tenisu na venkovním dvorci nic. Může přijít i s rodičem nebo členem rodiny a také to má zdarma. Navíc je jim bezplatně zapůjčena výbava na tenis. 

 1. Může přijít dítě s rodičem?

Může přijít kdokoliv. Tenisový klub získal v roce 2013 ocenění od sítě mateřských center” Společnost přátelská rodině”. V tenisovém klubu je vyžití pro všechny generace.  

 1. Jaká je celková výše dotace, na co je přesně dotace použita a jakou část celkových nákladů kryje? Jak pomůže klubu rozšířit služby a vyžití pro Tišnováky? 

Dotace bude použitá na splátku půjčky, kterou si klub musel vzít, aby byl schopen pokrýt smluvní závazky na stavební práce na nových dvou kurtech a posunutí fotbalového hřiště. Celková požadovaná dotace je tedy celkem 1.400.000 Kč. Klub z vlastních prostředků a ze soukromých subjektů dokázal sehnat částku přes 600.000 Kč. 200.000 Kč pak klub obdržel jako řádnou dotaci z Jihomoravského kraje. Nové dva dvorce pomůžou v rozvoji klubu a možnosti uspokojit narůstající počet zájemců o tenis. 

 1. Získal klub peníze na danou akci i z dalších zdrojů (z jakých a kolik)?

Klub dokázal získat 200.000 Kč od Jihomoravského kraje a 600.000 Kč činí vlastní zdroje a příspěvky sponzorů a partnerů klubu. 

 1. Kolik žádal klub dotací od města na investice za posledních 10 let? 
ROK INVESTICE DOTACE MĚSTO
2008 Rekonstrukce hřiště u odrazové stěny 75.000,-
2009 Rekonstrukce kurtů a nafukovací hala 1.000.000,-
2011 Rekonstrukce sociálního zázemí 500.000,-
2015 Nové LED osvětlení v nafukovací hale 100.000,-
2019 Výstavba dvou nových kurtů s posunutím fotbalu 1.000.000,-
 1. Kolik investoval klub do rekonstrukce areálu za dobu 10 let a kolik sehnal dotací z jiných zdrojů než z města?
ROK INVESTICE DOTACE MĚSTO OSTATNÍ DOTACE SK TENIS TIŠNOV CELKEM   
2007 Dřevěný přístřešek u vstupu do areálu 0,- 0,- 135.000,- 135.000,-   
2008 Rekonstrukce hřiště u odrazové stěny 75.000,- 50.000,- (JMK) 30.000,- 355.000,-   
2009 Rekonstrukce kurtů a nafukovací hala 1.000.000,- 4.600.000,- (MŠMT) 240.000,- 5.840.000,-   
2011 Rekonstrukce sociálního zázemí 500.000,- 2.000.000,- (MŠMT) 300.000,- 2.800.000,-  
2012 Vybavení sociálního zázemí 0,- 200.000,- (JMK) 180.000,- 380.000,-   
2013 Nové lavičky v areálu 0,- 70.000,- (JMK) 45.000,- 115.000,-   
2015 Nové LED osvětlení v nafukovací hale 100.000,- 200.000,- (JMK) 100.000,- 400.000,-   
2016 Pořízení elektronického vyplétacího stroje 0,- 79.000,- (JMK) 84.000,- 163.000,-   
2018 Nové stolky a židle v klubovně 0,- 0,- 65.000,- 65.000,-   
2019 Výstavba dvou nových kurtů s posunutím fotbalu 1.000.000,- 200.000,- (JMK) 601.862,- 2.201.862,-   
  CELKEM NA INVESTICE V AREÁLU SK TENIS TIŠNOV 2.675.000,- 7.399.000,- 1.980.862,- 12.454.862,-  

Mimořádná žádost o dofinancování stavby dvou nových kurtů je podána ve výši 400.000 Kč. 

Z celkových vynaložených prostředků na rekonstrukci tenisového areálu město Tišnov doposud přispělo cca 21% podílem. Při všech investicích do tenisového areálu myslelo vedení klubu na účelovost vynaložených prostředků. Za posledních 12 let byl celý areál kompletně zrekonstruován a dnes i díky dvěma novým kurtům patří mezi nejhezčí na celé Jižní Moravě. Město velikosti Tišnova může být na tenisový areál náležitě pyšné. 

 1. Proč jdou tak rychle za sebou klubu dvě dotace? Proč jsou mimořádné?

Při žádosti o první částku 1.000.000 Kč klub předpokládal, že bude podpořena mimořádná žádost ve výši 500.000 Kč na stavbu nových kurtů, kterou klub podal na Jihomoravském kraji. Bohužel tato žádost nebyla úspěšná. O tom, že nebyla úspěšná byl klub informován písemně dne 22. 6., tedy po rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova o první žádosti na 1.000.000 Kč.  

Mimořádné dotace města jsou standardním a léta užívaným postupem pro žádost právě na rekonstrukce stávajících sportovišť či výstavby nových, protože město nemá vypsaný řádný dotační titul na výše uvedené, pouze na běžný roční provoz sportovních klubů. 

 1. Jak je to s touto dotací a její výší ve srovnání s ostatním sportovními kluby a dalšími tišnovskými spolky?

Ze zkušenosti z posledních let je zřejmé, že město vždy podpořilo investice či velké opravy sportovních zařízení (např. sportovní hala SSK, fotbal, sokol), přičemž se zpravidla jednalo o 25 – 30 % z celkových nákladů projektů. Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že přispěje-li město na dva nové tenisové kurty celkovou částkou 1,4 mil. Kč, pak podíl města (tj. souhrn všech investičních dotací za dané období) na investicích do tenisového areálu za období 2007 – 2019 bude činit cca 25%. 

 1. Jak je možné, že stavba nových kurtů nebyla povolena? 

Uznáváme, že v době projednávání naší žádosti o dotaci na zastupitelstvu města nebyla tato stavba řádně povolena stavebním úřadem. Za tuto chybu, která nebyla způsobena úmyslně, se omlouváme. Za to také zřejmě dostaneme od stavebního úřadu pokutu, kterou jsme připraveni uhradit. V současné době byla dodána kladná vyjádření všech dotčených orgánů, na základě kterých by měla být stavba dodatečně povolena. 

 1. Když pořádá tenis tábor, jsou vedoucí a trenéři, kteří ho realizují, placení nebo jsou to dobrovolníci?

Trenéři zajišťující letní tenisový tábor (jeden týden pro cca 35 dětí) jsou placeni stejně jako při běžném provozu klubu. Je jim však přiznána i odměna za komfort, který vytváří táborníkům po celý den (i přes noc). Tento tábor pořádá klub již cca 15 let a těší se velké oblibě dětí, které se ho účastní opakovaně. 

 1. Jaká je délka a cena tábora pro účastníky a je tábor ziskový?

Tábor není ziskový. Z vybraných peněz se uhradí náklady na tábor. Cena tábora je 3.300 Kč na týden. V této částce je zahrnutý i sobotní turnaj rodičů s dětmi, kde se neplatí startovné a cena za občerstvení všech účastníků turnaje se pohybuje vždy kolem 15.000 Kč (jídlo a pití pro cca 80 účastníků po celý den). Z ostatních peněz jsou hrazeni trenéři (7), celodenní stravování v restauraci, ceny na turnaj, spotřeba materiálu a energií pro týdenní pobyt 30 – 40 dětí na tenise.  

 1. Pro koho je tábor určen?

Tábor je určen pouze pro členy klubu. Mládež ve věku 6 – 15 let. Je to i z kapacitních důvodů. 

 1. Spolupracuje tenis s ostatními organizacemi v Tišnově?

Klub je dlouhodobě otevřený spolupráci s místními spolky. V minulosti klub spolupracoval mmj. s Dětským domovem Tišnov a aktuálně podporuje pořádáním charitativního turnaje nevidomou holčičku Barunku. Klub je členem Sdružením Sportovních Klubů Tišnov (SSK) a předseda klubu se pravidelně účastní zasedání správní rady SSK. V letošním roce se tenis do haly SSK vrací po 15 letech a bude využívat prostory k tréninkům, neboť kapacita dvou kurtů v nafukovací hale je nedostačující. Dále tenisový klub spolupracuje s Jihomoravským tenisovým svazem a předseda klubu je členem Rady JmTS. Klub je také členem MAS Brána Vysočiny.