Zpráva o průběhu investičních akcí – stav k 31. 5. 2019

20 června, 2019 Doprava, Společnost, Sport, Školství0

Zastupitelé byli na jednání dne 19. 6. 2019 seznámeni s průběhem jednotlivých investičních akcí. Seznam se stručným popisem seřazeným podle stavu dokončenosti (dokončené, probíhající a v přípravě) přinášíme v tabulce níže.

DOKONČENÉ

Rekonstrukce ul. Brněnská
Rozpočet 2019: 8,5 mil. Kč
Dotace:
– IROP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny na veřejné osvětlení a bezbariérové úpravy chodníků 1,9 mil. Kč
– dotace JmK na společný pás pro chodce a cyklisty 2 mil. Kč (dotace v rozpočtu r. 2018)
Cena dle smlouvy o dílo: 19.912.757,06 Kč
Termín realizace: 06/18 – 05/19
Předmětem společné investiční akce s Jihomoravským krajem byla kompletní rekonstrukce komunikace, stavba společné stezky pro chodce a cyklisty, rekonstrukce chodníků a nové veřejné osvětlení.
Cyklostezka Subterra – koupaliště
Rozpočet 2019: 1,8 mil. Kč
Dotace: 9,6 mil. Kč (z toho v r. 2019 dofinancováno 5,1 mil. Kč)
Cena dle smlouvy o dílo: 11.333.304,- Kč
Termín realizace: 05 – 12/2018
Termín kolaudace: 1. 4. 2019
Předmětem investiční akce bylo vybudování nové komunikace pro pěší a cyklisty a provedení částečná rekonstrukce dotčené plochy silnice II/379. Součástí stavby bylo také nové oplocení, rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí a instalace mobiliáře.
Mobilní buňky krizového bydlení
Rozpočet 2019: 1,7 mil. Kč
Bez dotace
Cena dle smlouvy o dílo: 1.729.455 Kč
Termín realizace: 6. 11. 2019 – 6. 5. 2019
Předmětem investiční akce bylo vybudování 3 ks mobilních buněk (výrobek plnící funkci stavby na dobu dočasnou po dobu 15 let) za účelem dočasného řešení krizových sociálních situací občanů. 2 ks mobilních obytných buněk s hyg. zařízením a 1 ks mobilní buňky s hygienickým zařízením. Mobilní buňky byly napojeny na stávající rozvody vody, stávající vnitřní rozvody vnitřní splaškové a dešťové kanalizace. Pro napojení mobilních buněk byla zřízena přípojka NN.

PROBÍHAJÍCÍ

Rekonstrukce a modernizace kuchyně ZŠ 28. října
Rozpočet 2019: 17 mil. Kč
Dotace: příslib dotace MF ČR: 8,54 mil. Kč, podána žádost o navýšení dotace na 11,77 mil. Kč
Cena dle smlouvy o dílo: 16.815.244 Kč
Termín realizace: 1. 4. 2019 – 28. 8. 2019
Projekt řeší stavební úpravy a modernizaci provozu kuchyně stávajícího objektu školy, konkrétně 1. PP a 1.NP pavilonu 8. Součástí zakázky je také modernizace gastronomického provozu školní kuchyně.
Aktuální stav: probíhá realizace v souladu s harmonogramem dle SOD.
Revitalizace bytového domu čp. 255 Na Mlékárně
Rozpočet 2019: 11,4 mil. Kč
Dotace EU a SR: 9,6 mil. Kč
Cena dle smlouvy o dílo: 12 670 951,- Kč vč. DPH
Termín realizace: 1.3.2019 – 30.11.2019
Projekt řeší rekonstrukci bytového domu v ulici Na Mlékárně, kde probíhá rekonstrukce 10-ti bytových jednotek pro 24 sociálně slabších osob, které nemají možnost samostatně dosáhnout na vlastní bydlení. Dispozice všech bytových jednotek bude upravena tak, aby splňovala současné standardy bydlení.
Aktuální stav: probíhá realizace v souladu s harmonogramem dle SOD.


V PŘÍPRAVĚ

Smuteční síň

 • Rozpočet 2019: 10 mil. Kč
 • Bez dotace.
 • Předpokládaný termín realizace: 10/2019 – r. 2020
 • Projekt řeší novostavbu smuteční síně na novém hřbitově v Tišnově včetně souvisejících podzemních vedení technické infrastruktury, zpevněných ploch, komunikací a zahradních úprav.
 • Aktuální stav: Vydáno stavební povolení v právní moci. Předán koncept PD pro provedení stavby objednateli k vyjádření. Po zapracování připomínek objednatele bude předána konečná PD pro provedení stavby a zahájena kompletace podkladů pro výběr dodavatele.
 • Současně probíhá projektová příprava akcí dle investičního výhledu na r. 2020-21:

Revitalizace náměstí Míru – architektonická soutěž

 • Rozpočet 2019: 1,4 mil. Kč
 • Možnost dotace bude řešena po výběru vítězného návrhu dle aktuálně vypsaných dotačních titulů.
 • Předpokládaný termín realizace: 09/2019 – 04/2020
 • Projekt řeší zpracování ideového urbanisticko-architektonického návrhu řešení revitalizace náměstí Míru v Tišnově včetně navazujících prostorů, které tvoří s náměstím jeden městský prostor a logický celek. Projekt bude následně rozdělen do 3 etap.
 • Aktuální stav: Soutěžní podmínky a zadání projednány Strategickým výborem, smlouva o dílo s budoucím dodavatelem v přípravě. Do 15. 9. 2019 schválení soutěžních podmínek a podkladů porotci a ČKA, 16. 9. 2019 bude předloženo ZM.

Cyklostezka Ostrovec

 • Rozpočet 2019: 3,6 mil. Kč
 • Dotace: schválena dotace JmK 1,614 mil. Kč
 • Předpokládaný termín realizace: 09 – 11/2019
 • Projekt řeší realizaci novostavby komunikace pro cyklisty a chodce. Součástí stavby je také vybudování nového veřejného osvětlení. Stavba stezky pro cyklisty a chodce propojí ulici Nádražní s ulicí Ostrovec.
 • Aktuální stav: Probíhá výběr dodavatele stavby.

Příčné prahy – ul. Brněnská, Na Honech

 • Rozpočet 2019: 850.000,- Kč. Bez dotace.
 • Předpokládaný termín realizace: 08/2019
 • Projekt řeší zpomalení dopravy a bezpečný přechod chodců přes místní komunikaci.
 • Aktuální stav: Stavební povolení v právní moci. Provedena kompletace podkladů pro výběr dodavatele stavby.

Rekonstrukce kanalizace Na Mlékárně

 • Rozpočet 2019: 3,7 mil. Kč
 • Bez dotace
 • Předpokládaný termín realizace: 09 – 11/2019
 • Projekt řeší rekonstrukci a doplnění kanalizace v ul. Na Mlékárně. Přes čerpací stanici odpadních vod budou výtlakem splaškové odpadní vody napojeny do stávající stoky jednotné kanalizace. Investorem výstavby je město Tišnov. Po kolaudaci přejde kanalizační řad do majetku Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko a následně bude předán k provozování VAS, a.s.
 • Aktuální stav: Vydané vodoprávní povolení, probíhá finalizace dokumentace pro provedení stavby.

Rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického, Husova

 • Aktuální stav: Probíhá příprava zadání pro zpracování studie řešení.

Penzion – vybudování parkoviště za penzionem blok A

 • Aktuální stav: Probíhá příprava zadání projektové dokumentace pro povolovací řízení.

Rekonstrukce ulice Riegrova + Černohorská

 • Aktuální stav: Vydané stavební povolení v právní moci. Probíhá příprava smlouvy o spolupráci

mezi Městem Tišnov, SÚS JMK a SVAK.


Autobusová zastávka Trnec

 • Aktuální stav: Stavební povolení v právní moci.

Parkoviště u nádraží

 • Dotace: předpoklad podání žádosti o dotaci z IROP ITI prostřednictvím ITI BMO
 • Předpokládaný termín realizace v případě spolufinancování z dotačních zdrojů: 03-12/2020
 • Aktuální stav: Dokončuje se projektová dokumentace pro sloučené UR a SP.

Nová MŠ Na Honech

 • Aktuální stav: Odevzdán koncept DSP objednateli k vyjádření. Po zapracování připomínek objednatele bude zahájena IČ a povolovací řízení.

Areál Inženýrských staveb – bytové domy

 • Aktuální stav: Vydáno rozhodnutí o umístění stavby v právní moci. Připravena PD pro vydání stavebního povolení.

Rekonstrukce elektroinstalace Poliklinika Tišnov

 • Aktuální stav: Zpracován koncept PD pro povolovací řízení a realizaci stavby, předloženo energetickému managementu k vyjádření.

Rekonstrukce letního kina – projektová dokumentace

 • Aktuální stav: Zpracována studie, zahájena jednání s MěKS o dopracování studie a PD pro vydání ÚR.

Revitalizace sídliště Pod Květnicí

 • Předpoklad podání žádosti o dotaci ze SFRB do 12/2019 – dotace 50 % způsobilých výdajů, max. 6mil.
 • Aktuální stav: Zpracována studie, připomínkována. Zahájena příprava zadání pro dopracování studie a projektové dokumentace I. etapy.

Park Hony za Kukýrnou – projektová dokumentace

 • Předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP CLLD prostřednictvím MAS Brána Vysočiny do 10/2019 – dotace 60 % způsobilých výdajů, vyhodnocení žádosti do 04/2020.
 • Aktuální stav: Probíhá rozdělení PD na projekt MŠ a projekt Parku, zapracování připomínek objednatele a požadavků dotačního titulu do konečné DSP vč. zajištění IČ a podání žádosti o sloučené ÚR a SP a žádosti o Změnu využití území.

Suchý polder Hony za Kukýrnou

 • Dotace: předpoklad podání žádosti o dotaci z OPŽP do 1/2020 – dotace 85 % způsobilých výdajů, vyhodnocení žádosti cca 06/2020
 • Aktuální stav: Předložen koncept DSP objednateli k vyjádření.