Členská schůze Místního Občanského Spolku Tišnováků (MOST)

4 února, 2019 Nezařazeno0

Zápis z členské schůze Místního Občanského Spolku Tišnováků (MOST)

Datum: 04.02.2019

Členská schůze byla svolána v souladu se stanovami spolku, a to  dne 09.01.2019 e-mailovou pozvánkou odeslanou členům spolku předsedou spolku Jiřím Dospíšilem.
Členové spolku, kteří se dostavili na jednání členské schůze, se zapsali do listiny přítomných (viz příloha č.1 zápisu).

 

Zahájení a schválení programu jednání

Předseda spolku Jiří Dospíšil (předsedající) přivítal všechny přítomné (fyzicky přítomno 12 členů spolku) a přednesl návrh programu jednání.

Na program jednání členské schůze navrhuje v souladu s pozvánkou zařadit tyto body:

 1. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2018 (T. Ondráček);
 2. Stanovení členských příspěvků (T. Ondráček)
 3. Rozpočet na rok 2019 (T. Ondráček);
 4. Rámcový plán činnosti spolku na období 2019-2020 (J. Dospíšil)
 5. Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2018 (J. Dospíšil)
 6. Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru spolku (J. Dospíšil)
 7. Diskuse a podněty členů spolku (J. Dospíšil)
 8. Závěr

USNESENÍ: Členská schůze schvaluje program jednání dle návrhu.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedající navrhl jako zapisovatelku Pavlu Hanusovou a jako ověřovatele zápisu Tomáše Havláta.
USNESENÍ: Členská schůze určuje zapisovatelkou Pavlu Hanusovou a ověřovatelem zápisu Tomáše Havláta.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2018

Pokladník spolku Tomáš Ondráček (prostřednictvím on-line konferenčního hovoru) seznámil členy spolku s předběžnou zprávou o hospodaření spolku za rok 2018. Příjmy tvořily výhradně příspěvky a dary členů spolku. Stěžejními položkami na výdajové stránce byly náklady na volební kampaň. Na účtu spolku je aktuálně cca 20.000,- Kč.
USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí informace pokladníka spolku ve věci předběžné zprávy o hospodaření spolku za rok 2018.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Stanovení členských příspěvků

Pokladník spolku Tomáš Ondráček (prostřednictvím on-line konferenčního hovoru) seznámil členy spolku s návrhem členských příspěvků pro budoucí období – tj. od roku 2019 v minimální výši 100,- Kč.
USNESENÍ: Členská schůze stanovuje členské příspěvky od roku 2019 v minimální výši 100,- Kč.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Rozpočet na rok 2019

Pokladník spolku Tomáš Ondráček (prostřednictvím on-line konferenčního hovoru) seznámil členy spolku s návrhem rozpočtu spolku na rok 2019. Kromě drobných provozních výdajů se nepočítá s žádnými jinými výdaji. V závěru roku by tedy mělo být na účtu spolku více než 20.000,- Kč.
USNESENÍ: Členská schůze bere na vědomí informace pokladníka spolku ve věci rozpočtu na rok 2019.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Rámcový plán činnosti spolku na období 2019-2020

Předseda spolku Jiří Dospíšil seznámil přítomné s rámcovým plánem činnosti spolku na rok 2019-2020. V říjnových komunálních volbách dostal spolek mimořádnou důvěru od občanů města, když 8 členů spolku se stalo členy zastupitelstva města. Přestože spolek získal většinu mandátů v zastupitelstvu, nabídl koaliční spolupráci dalším subjektům. V rámci koaliční dohody s ANO2011 a ODS se podařilo do programového prohlášení zahrnout všechny priority a velkou část programu, který spolek prezentoval v rámci volební kampaně. V roce 2019 je třeba se zaměřit na zapracování členů spolku v rámci orgánů města (rada, zastupitelstvo, komise, výbory) a především vytvoření konkrétního plánu k naplňování programového prohlášení. Toto naplňování bude spolek průběžně sledovat a vyhodnocovat. Kromě toho, jak se již stalo dobrým zvykem, budou členové spolku přinášet další podněty ke zlepšení života ve městě a v rámci svých kompetencí se je budou snažit prosazovat. Na rok 2020 by pak bylo vhodné naplánovat akci pro veřejnost.
USNESENÍ: Členská schůze schvaluje rámcový plán činnosti spolku na období 2017-2018.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

 1. Zpráva o činnosti výboru spolku za rok 2018

Předseda spolku Jiří Dospíšil seznámil přítomné se zprávou o činnosti výboru spolku za rok 2018. Výbor se v roce 2018 sešel celkem 6 krát: 11.1., 26.4. 25.6., 23.7., 2.8. („cyklistické“ výjezdní zasedání v Lomnici) a 28.8.2018., přičemž řešil především otázky spojené s volební kampaní pro komunální volby 2018. Nad rámec těchto oficiálních schůzí se členové výboru setkávali i neformálně. Předseda pochválil členy výboru spolku za zodpovědnou účast na schůzích výboru a aktivní podíl na řešení projednávaných bodů. Celý spolek v roce 2018 sešel v následujících termínech – 19.2., 21.5., 27.6., 3.9., 23.9. (MOST na náměstí), 15.10., 23.11.2018.  Kromě toho byla dne 20.9.2018 uspořádána brigáda členů spolku a rodinných příslušníků – sběr jablek před mítinkem „Moštování s MOSTem“.

 

 1. Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru spolku

6.1.) Volba členů výboru

Předsedající navrhl, aby členy výkonného výboru byli pro další dvouleté funkční období zvoleni Martin Klouda, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Tomáš Ondráček, Martin Sebera a Jiří Dospíšil. Jiný kandidát nebyl navržen. Navržení kandidáti vyslovili souhlas se svojí kandidaturou.

USNESENÍ: Ustavující schůze spolku volí Jiřího Dospíšila členem výboru spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

USNESENÍ: Ustavující schůze spolku volí Martina Kloudu členem výboru spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

USNESENÍ: Ustavující schůze spolku volí Zdeňka Kunického členem výboru spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

USNESENÍ: Ustavující schůze spolku volí Aleše Navrátila členem výboru spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

USNESENÍ: Ustavující schůze spolku volí Tomáše Ondráčka členem výboru spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

USNESENÍ: Ustavující schůze spolku volí Martin Sebera členem výboru spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

Jiří Dospíšil, Martin Klouda, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Tomáš Ondráček a Martin Sebera byli zvoleni členy výboru spolku.

 

6.2.) Volba předsedy spolku

Zdeněk Kunický navrhl, aby předsedou spolku a statutárním orgánem spolku byl zvolen Jiří Dospíšil. Žádný jiný kandidát nebyl navržen. Navržený kandidát vyslovil souhlas se svojí kandidaturou.
USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Jiřího Dospíšila předsedou spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Jiří Dospíšil byl zvolen předsedou spolku.

 

6.3.) Volba místopředsedy spolku

Předsedající navrhl, aby místopředsedou spolku byl zvolen Martin Sebera. Žádný jiný kandidát nebyl navržen. Navržený kandidát vyslovil souhlas se svojí kandidaturou.
USNESENÍ: Členská schůze spolku volí Martina Seberu místopředsedou spolku.
(Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
Martin Sebera  byl zvolen místopředsedou spolku.

 

 1. Diskuse a podněty členů spolku

Předseda spolku vyzval členy spolku k diskusi a ke vznesení podnětů týkajících se činnosti spolku.

Diskutována byla problematika personálních změn v rámci městského úřadu a příspěvkových organizací města.

Předseda spolku informoval o aktuální situaci týkající se Hotelu Květnice.

Ludmila Cvrkalová – vznesla podnět týkající se otvírací doby Turistického informačního centra, konkrétně veřejného WC. Aktuálně je TIC o víkendech uzavřeno. Bylo by vhodné zajistit provoz veřejného WC minimálně v době, kdy se na náměstí budou konat trhy. (bude řešit J. Dospíšil s ředitelem MěKS)

 

 1. Závěr

Předsedající zrekapituloval usnesení přijatá členskou schůzí.

Předsedající ukončil členskou schůzi spolku ve 20:50 hodin. Zápis z členské schůze bude v souladu se stanovami zveřejněn na webových stránkách spolku www.most-tisnov.cz, a to do 10 dnů ode dne konání členské schůze.

Příloha č.1 zápisu: listina přítomných (příloha č.1)

 

V Tišnově dne 04. 02. 2019

 

…………………..                                                  ………………..

zápis pořídila: Pavla Hanusová                           zápis ověřil: Tomáš Havlát