Rozpočet města Tišnova na rok 2019

Leden 30, 2019 MOST, Radnice0
 • Co se týká příjmů, jsou odhadnuty na 227 mil. Kč. Jsou tvořeny 4 příjmovými kapitolami
  1. daňové, které byly odhadnuty na skutečnosti letošního roku (156 mil. Kč).  Predikce Ministerstva financí na rok 2019 je příznivá, v návrhu rozpočtu je však jistí míra opatrnosti.
  2. Nedaňové příjmy jsou odhadnuty ve výši 21,5 mil. Kč, jsou to příjmy ze služeb, pronájmů a odvodů příspěvkových organizací z fondu investic.
  3. V kapitálových příjmech se nepočítá s žádným prodejem majetku.
  4. Přijaté transfery a dotace (nejdůležitější část tvoří příspěvek na výkon státní správy), byly pro rok 2019 navýšeny o 3,3 mil. Kč a to zejmína z důvodu navýšení mezd a navýšení agend v rámci výkonu státní správy na úseku územního plánování, stavebního úřadu a matriky.
 • Výdaje města jsou v rozpočtu ve výši 264 mil. Kč. Kromě dále uvedených výdajů se splácí úvěr ve výši 5,2 mil. Kč a to až do roku 2024. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátkou úvěru je cca 37 mil. Kč a tento bude dokryt z finanční úspory minulých let. Na konci 2018 jsme měli zůstatek na účtech cca 75 mil. Kč. Tento velmi kladný výsledek byl způsoben na konci roku nuceným převodem akcií České spořitelny (ČS), o kterém rozhodlo představenstvo ČS. Za tyto akcie jsme dostali 10,2 mil. Kč. Další důvodem je zvýšený výběr daní v druhé polovině roku a též nucený přesun proplacení některých dotací až na rok 2019.
 • Kapitolu výdajů dělíme na běžné/provozní a investiční.
  • Provozní výdaje jsou v roce 2019 na částce 185 mil. Kč. Pro srovnání, v roce 2017  to bylo 141 mil. Kč, v roce 2018 160 mil. Kč. Rozdíl je oproti loňsku 25 mil Kč. Navyšujeme částku na opravu městského majetku o 3,3 mil. Kč; opravy celkem budou 18,5 mil Kč.  Z toho 6 mil. Kč na nebyty, 1,5 mil. Kč na byty, 3 mil na komunikace a chodníky a 3 mil na silnice a 0,8 mil. Kč veřejné osvětlení. Od roku 2015, kdy šlo na opravy 4,4 mil. Kč, v roce 2016 8,5 mil. Kč, v roce 2017 11,5 mil. Kč, v roce 2018 15 mil Kč, jsme dnes na 18,5 mil. Kč. V součtu přes 3 mil. Kč najdeme navýšené výdaje v příspěvkových organizacích města (zákonné navýšení mezd) a 8 mil. Kč na chodu úřadu (5 mil. Kč na mzdách a navýšení úvazků a agendy výkony státní správy o 3,3 mil. Kč). Navýšeny jsou 2 úvazky na územní a stavební odbor.
  • Pokud jde o investice, vycházejí ze strategickým výborem schvalovaného investičního výhledu. Zde jsou generovány akce každoročně zařazovány. Z největších investičních akcí v roce 2019 z celkových 80 mil. Kč jmenujme zejména na smuteční síň (10 mil. Kč), která je zprojektována a připravená ke stavbě, dokončení ulice Brněnská (8,5 mil. Kč), projekt revitalizace bytového domu Na Mlékárně (7,5 mil. Kč) a rekonstrukce kuchyně na ZŠ nám. 28. října (8,5 mil. Kč).

Kompletní návrh rozpočtu je přiložen.

Přiložené fotografie zachycují chvíli před začátkem zastupitelstva města, které rozpočet schvalovalo…