Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech

13 února, 2018 Koncepce0
  • Odbor územního plánování pořídil Územní studii v lokalitě Hony za Kukýrnou – Černohorská na základě žádosti Města Tišnova, žádost o pořízení této ÚS byla schválena Radou města Tišnova č. 8/2017, konané dne 29.3.2017, usnesením RM/64/8/2017.
  • Pořízení územní studie v ploše Z5 aZ6 je uloženo platnou územně plánovací dokumentací – Územním plánem Tišnov (dále jen ÚP), vydaným formou opatření obecné povahy na základě
  • usnesení Zastupitelstva města Tišnov ZM/06/5/2016 na 5. zasedání dne 5. září 2016. Územní plán Tišnov nabyl účinnosti 24. 9. 2016.
  • Zadání „Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III – lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech“ vycházelo z podnětu Města Tišnov, které požadovalo, aby v rámci řešení této
  • územní studie byla urbanistická koncepce v plochách bydlení Br, konkrétně tedy ploch Z5 a Z6 tvořící nezastavěnou proluku v rámci zastavěného území rodinnými či bytovými domy. V těchto plochách došlo v roce 2017 ke změně majetkoprávních vztahů. Původním vlastníkem byl soukromý subjekt. Nové vlastnické právo k pozemkům, které tvoří řešené území má Město Tišnov. Město tak reflektuje na požadavky občanů žijících v lokalitě Hony za Kukýrnou a okolí. V únoru roku 2016 totiž proběhl dotazníkový průzkum k občanské vybavenosti v předmětné lokalitě. Z výsledků vyplynulo, že by bylo vhodné v rámci doplnit lokalitu Honů za Kukýrnou o pěší propojení mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech, pěší propojení ulic Dlouhá a Černohorská, vybudování autobusové zastávky u nového hřbitova na ulici Černohorské a doplnění chybějící sídelní zeleně. Dalším zmiňovaným nedostatkem je dle občanů žijících v této lokalitě absence zařízení předškolního vzdělávání. Někteří vlastníci rodinných domů na ulici Na Honech, kteří sousedí svými zahradami s plochami Z5 a Z6, by zas uvítali možnost odprodeje části těchto ploch pro rozšíření svých zahrad. Tuto možnost tedy Město Tišnov také požaduje prověřit v rámci této studie.
  • Územní studie po schválení pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území podle § 30 stavebního zákona.
  • Studii zpracoval prof. Ing. arch. Petr Pelčák.

Na základě této územní studie bude vytvořena projektová dokumentace. Zde budou mít občané možnost se vyjádřit k záměru… Veřejné projednání  proběhne na konci dubna 2018. Budeme rádi za všechny podněty a dotazy, ať už zasláním na náš email info@most-tisnov.cz nebo na facebookvý profil www.facebook.com/MOSTTisnov/ nebo při osobním kontaktu.

ZIP – územní_studie