Řešení problému CZT – teplo (12/2017)

4 prosince, 2017 Energetika0

Aktualizováno prosinec 2017

Jednou z volebních priorit MOSTu je centrální zásobování teplem (CZT). A to nejen v situaci, kdy končí dlouhé 15 leté vázací období a bude nutné vyřešit další vztah mezi odběrateli a provozovatelem (firma Teplo T), ale i vzhledem k nespokojenosti občanů s cenou dodávaného tepla.

Od listopadu 2016 jsme začali situaci podrobně analyzovat. Město bylo ručitelem za velký úvěr, ale ten končí v roce 2019. Směrem k občanům bylo garantem, že občané vstoupili do 15 vázaného období. Toto období končí a musíme vyřešit, co dál. Nyní máme  dispozici mnoho relevantních analýz, a informací, které nám pomohou stanovit další postup:

 • Provedli jsme právní analýzu smluvního vztahu mezi městem a provozovatelem, což představuje smlouvu z roku 2002 s 7 dodatky
 • Vypracovali jsme zprávu o naplňování Územně energetické koncepce
 • Známe názory občanů
  • Dotazníkové šetření mezi 110 předsedy společenství vlastníků jednotek (SVJ)
  • Městský seminář za účasti 55 předsedů SVJ (29. 11. 2017)
 • Máme oceněný majetek města v systému CZT. Soudní znalci ocenili
  • nemovitosti (budovy kotelen) a
  • věci movité (technologie – kotle a příslušenství, objektové předávací stanice, potrubí)
 • Řešíme 3 varianty dalšího postupu, u těchto řešení budeme vyjednávat podmínky vztahu, včetně ceny (viz příloha)
  1. Ponechat  současný stav, smlouvy ponechat v režimu doby neurčité s 6 měsíční výpovědí
  2. Dlouhodobý pronájem technologické části soustav CZT a technologií blokových kotelen v majetku města,
  3. Prodej technologické části soustav CZT a technologií blokových kotelen v majetku města, nemovitosti zůstanou v majetku města.

PŘIPOMEŇME SI NÁŠ CÍL a VIZI

Cíl

 • Spokojený odběratel, tj. občané (SVJ) a město

Vize

 • město je pro ucelený a jednotný systém CZT po dobu životnosti systému
 • hlavní atributy: kvalita služeb a její cena
 • chceme zajistit dlouhodobou stabilitu celého systému, kvalitu služby a společensky ustálenou a obhajitelnou cenu.

Aktualizace prosinec 2017

Vyjednáváme podmínky pro odběratele v Tišnově. A odběratelé jsou nejen občané, ale i město (budovy města a příspěvkové organizace). Jsou jimi:

 1. Cena.
 2. Kdo bude provádět investice do systému a za jakých podmínek – investice do energetických zařízení mají z principu vždy dlouhodobý charakter, proto je nezbytné zajištění stability základních podmínek pro jejich realizaci a provoz v dlouhodobém časovém horizontu.
 3. Kdo ponese náklady a rizika spojené s provozem a dalším technickým zhodnocováním soustavy CZT.
 4. Role města a možnosti ovlivňování systému CZT