Koncepce sportu

Prosinec 11, 2017 Koncepce, Sport0

Na zasedání zastupitelstva města Tišova dne 11. 12. 2017 byla schválena Koncepce sportu na roky 2018-2021

Hodnotová východiska veřejné podpory sportu v Tišnově

  • Město Tišnov deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim umožnit provozovat sport ve všech formách. Město dále uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní politiky a zřízením Sportovní komise Rady města Tišnova, poradního orgánu Rady města pro oblast sportu.
  • Město se hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Představitelé Tišnova si uvědomují nezastupitelnost úlohy sportu v životě všech občanů, zvláště pak mládeže a dětí. Sportování a smysluplné využití volného času je představiteli města chápáno jako účinná forma prevence zdravotních rizik či sociálně patologických jevů. Sport jako takový lze dále účinně využívat jako nástroj dalších cílů města, související s jeho hospodařením, rozvojem či v oblasti cestovního ruchu.

Cíl realizace koncepce sportu

  • Cílem předkládané koncepce je nalezení vyrovnaného modelu, který slučuje reálnou hodnotu objemu finanční podpory, kterou může získat sportovní a tělovýchovné prostředí s nejefektivnějšími formami využití získaných prostředků nejširšími „spotřebitelskými skupinami“.

Primární záměry podpory sportu v Tišnově
Představitelé města Tišnova definovali následující záměry, které lze chápat jako základní východiska jak při realizaci koncepce sportu, tak z hlediska budoucího formování sportovní politiky.

  1. Vytvářet stále lepší podmínky pro výkonnostní, vrcholový a rekreační sport;
  2. Podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních aktivit pro děti a mládež a motivovat všechny občany Tišnova a jeho blízkého okolí ke sportovnímu vyžití, zejména pak mládež;
  3. Pomáhat sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby byl sport ve městě vzorem a motivací pro občany tohoto města. K tomu účelu byl mimo jiné vytvořen systém poskytování dotací a grantů, který efektivním a přehledným způsobem zajišťuje rozdělování veřejných prostředků z rozpočtu města a kontroluje vyúčtování poskytnutých finančních prostředků;
  4. Nadále pokračovat v pořádání tradičních sportovních akcí ve městě a každoročně vyčlenit potřebnou finanční částku z rozpočtu města na tyto účely. Při těchto akcích bude město spolupracovat především se sportovními organizacemi, oddíly, kluby, příspěvkovými organizacemi města a ostatními školskými organizacemikoncepce_sportu_mesta_tisnova_2018_2021