Zajímavosti z radnice: leden-březen 2017

10 dubna, 2017 Radnice0

Přinášíme Vám seznam aktivit, se kterými se Rada zabývala v období leden-březen 2017, zesumírované tematicky podle oblastí. Bližší podrobnosti lze v případě zájmu nalézt na oficiální stránce Rady města Tišnova nebo dotazem na členy Rady či zastupitele města.

Souhrn za rok 2016

 • V roce 2016 se Rada sešla celkem 33x, tedy téměř každých 10 dnů včetně prázdnin a svátků.
 • Projednala celkem 742 bodů, nejobjemnější Rada proběhla dne 16. 3. 2016 s 61 body, nejkratší Rady bývají se 2 body na programu.

Majetek

 • Korespondence mezi městem Tišnov a společností Ekostavby, a.s. ve věci hotelu Květnice
 • Rozhodnutí o výběru vítězného architektonického návrhu smuteční síně na novém hřbitově
 • Hony za Kukýrnou
  • Směna pozemků v k.ú. Tišnov
  • Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv mezi městem Tišnov na straně jedné a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. a Jiřím Němcem na straně druhé
  • Pořízení Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou III ‐ lokalita mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech
 • Uzavření smlouvy o projektové přípravě na akci “NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ NA MLÉKÁRNĚ“
 • Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova“

Výběrová řízení a vyhlašované záměry

 • Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Tišnov ‐ Park pod kostelem
 • Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka nábytku a vybavení Centra služeb pro turisty v Tišnově
 • Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce prostor galerie v Jamborově domě
 • Výběrové řízení a uzavření pojistné smlouvy na Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a vozidel města Tišnova
 • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Tišnov ‐ úprava povrchu navrženého vedení dálkové trasy EuroVelo 4, úsek Dřevoplac ‐ Předklášteří
 • Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Studie odtokových poměrů v Tišnově a Předklášteří včetně návrhu možných protipovodňových opatření“
 • Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Víceúčelové sportoviště Smíškova, Tišnov“
 • Výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na stavební práce „Rekonstrukce prostor galerie v Jamborově domě“

Doprava

 • Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem (Riegrova)
 • Opravy místních komunikací pokládkou mikrokoberců a tryskovou metodou
 • Pořízení parkovacích automatů

Školství

 • Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v mateřských školách v Tišnově
 • Navýšení kapacity školní jídelny ZŠ Tišnov Smíškova
 • Strategický rámec MAP do roku 2023
 • Uzavření smlouvy na pronájem části prostor v objektu na ul. Riegrova 312 mezi městem Tišnov a ZŠ Zahrada
 • Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova (doplnění ulic do školských obvodů MŠ, ZŠ)
 • Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací (mateřské školy, základní školy, Inspiro, CSS, MěKS)

Energetika

 • Uzavření Dohod o změně smluv o dodávkách tepla pro rok 2017 se společností TEPLO T s.r.o.

Sport

 • Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Tišnov a AFK Tišnov z.s.(Ostrovec)
 • Výzva k podání nabídky ‐ „BMX DRÁHA – BIKEPARK TIŠNOV

Ostatní

 • Dotační programy na rok 2017
 • Zpráva o jednání Bezpečnostní rady za rok 2016
 • Návrh smírného řešení sporu (Bc. Marie Ježková)
 • Docházka členů komisí RM a výborů ZM za rok 2016

Nejčastěji se však na Radě projednávají body jako

 • Pronájem prostor v objektu
 • Prodej části pozemku
 • Zřízení služebnosti k pozemku
 • Zřízení věcného břemene k pozemku
 • Zprávy o činnosti nejrůznějších organizací, spolků
 • Zápisy ze schůzí odborných komisí
 • Rozpočtová opatření

Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webu města Tišnova

Martin Sebera