Město podporuje investici do fotbalového areálu

27 září, 2016 Sport0

Na základě článku v Tišnovských novinách 10/2016 s názvem „Zpráva o průběhu realizace projektu Tišnov – Ostrovec – revitalizace fotbalového areálu“ doplňujeme i ostatní údaje, zejména z pohledu vložených investičních prostředků města.

Největší investici do sportovního areálu v Tišnově za poslední období představuje projekt „Tišnov – Ostrovec – revitalizace fotbalového areálu“. Město vyjadřuje podporu projektu modernizace sportovního areálu. Mezi plusy patří jednoznačně vytvoření kvalitních podmínek pro sportování fotbalové mládeže v Tišnově, dále zvýšení úrovně seniorského fotbalu a v neposlední žadě synergický efekt celého projektu v propojení areálu s centrem města, zkomfortnění parkování v lokalitě a výstavbě dalších tenisových kurtů.

Město se na investici podílelo výrazně v jeho počátcích a to zejména finančně:

  • za cca 4 mil. město odkoupilo pozemek budoucího nového hřiště od Českých drah. Pozemek byl pronajat AFK Tišnov účely realizace akce „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově”. Nájemné se sjednalo na dobu určitou od 29. 1. 2016 do 31. 12. 2026, ve výši 1000,- Kč / ročně.
  • město zaplatilo 200+200 tis. na počáteční studii a projekt na začátku celé investice
  • ve spolupráci města a Hasičského záchranného sboru z Výcvikového zařízení Tišnov proběhla demolice dotčených nemovitostí
  • cca 1 mil. Kč město investovalo do drcení a recyklace stavební sutě včetně odvozu z pozemku
  • Zastupitelstvo 13. 1. 2016 schválilo uvolnění 5 mil. Kč
    • Uvedená částka se týká celkového objemu finančních prostředků po dobu realizace projektu, tedy let 2016-2018. V závislosti na případných doplňujících podmínkách ze strany MŠMT předpokládá město potřebu čerpání prostředků zejména v první polovině roku 2017 (4 mil. Kč) a počátkem roku 2018 (1 mil. Kč). AFK nebude požadovat v případě získání nižší než výše dotace z MŠMT vyšší spoluúčast města Tišnov a zároveň celkový objem finančních prostředků poskytnutých městem bude tvořit maximálně 20 % celkových nákladů projektu. AFK garantuje zajišťování provozu fotbalového hřiště a související infrastruktury vybudovaných na pozemcích ve vlastnictví města na náklady klubu. V případě nerealizace projektu do konce roku 2018 AFK souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy.

Těšíme se na nový a moderní areál, který bude chloubou tišnovského sportu.